Go! Scholengroep 19 ‘dender’

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

Go! Scholengroep 19 ‘dender’ | Het vervangen van buitenschrijnwerk

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

België – Plaatsen van deuren en ramen – Het vervangen van buitenschrijnwerk

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [GO! Scholengroep 19 'Dender'] —
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Het vervangen van buitenschrijnwerk
Beschrijving: Het vervangen van buitenschrijnwerk
Identificatiecode van de procedure: 1bdd5343-b8af-4e70-9a95-da654f4fcc5a
Interne identificatiecode: 9/18/2023 3:15 PM 3PID201 2024-001-BS Ten Berge-Schrijnwerk G02
Type procedure: Openbaar
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45421130 Plaatsen van deuren en ramen

2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Galgenbergstraat 39 
Stad: Berlare
Postcode: 9290
Onderverdeling van een land: Arr. Aalst (BE231)
Land: België
Aanvullende informatie: GO! basisschoool Ten Berge

2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Galgenbergstraat 39 
Stad: Berlare
Postcode: 9290
Onderverdeling van een land: Arr. Aalst (BE231)
Land: België
Aanvullende informatie: GO! basisschoool Ten Berge

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Faillissement. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Corruptie. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Fraude. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Insolventie. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord) ] —

5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Het vervangen van buitenschrijnwerk
Beschrijving: Het vervangen van buitenschrijnwerk
Interne identificatiecode: 2024-001-BS Ten Berge-Schrijnwerk G02
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45421130 Plaatsen van deuren en ramen

5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Galgenbergstraat 39 
Stad: Berlare
Postcode: 9290
Onderverdeling van een land: Arr. Aalst (BE231)
Land: België
Aanvullende informatie: GO! basisschoool Ten Berge

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-02-19+01:00
Duur: 80 CALENDAR_DAY

5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:

Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: VCA-certificaat op naamMinimumeisen: Het VCA-certificaat is op naam van de personen die de werken zullen opvolgen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Criterium:

Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Jaarrekening, RSZ-attest, Fiscaal attest en erkenningMinimumeisen: De inschrijver hoeft deze attesten niet bij de offerte te voegen. Het bestuur vraagt deze documenten sowieso via Telemarc op ter controle.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Criterium:

Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.11 Aanbestedingsstukken
Adres van de aanbestedingsstukken: [ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/201/TA/2023 ] —

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: [ Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) ] —
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-23+02:00 14:00:00+02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 90 DAY

Informatie over de openbare opening:

Datum/tijd: 2023-10-23+02:00 14:00:00+02:00
Plaats: Welvaartstraat 70/4, 9300 Aalst. Gelijkvloers, rode zaal

Voorwaarden van het contract:

Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ] —
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ GO! Scholengroep 19 'Dender' ] —
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: [ GO! Scholengroep 19 'Dender' ] —

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: GO! Scholengroep 19 'Dender'
Registratienummer: BE0850037724
Postadres: Welvaartstraat 70/4  
Stad: Aalst
Postcode: 9300
Land: België
Contactpunt: Emmanuel Bogaert
Telefoon: +32 53469340
Fax: +32 53769141
Rollen van deze organisatie:

Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:

TED eSender

8.1 ORG-0003
Officiële naam: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Registratienummer: BE0850.036.635
Postadres: Willebroekkaai 36  
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: info@g-o.be
Telefoon: +32 27909200
Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 6623a8ba-5f01-4871-91a2-0976f135b87d 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-18+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands 

11.2 Informatie over de bekendmaking