Haven Van Antwerpen-brugge, Nv Van Publiek Recht

Catégorie : Autres | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

Haven Van Antwerpen-brugge, Nv Van Publiek Recht | Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van grondonderzoek vanaf land en vanaf het water in de haven van Zeebrugge - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht
Postadres :  Zaha Hadidplein 1, BE- 2030  Antwerpen
Contactpersoon:  Alle gebruikers
E-mail:   procurement@portofantwerpbruges.com
Internetadres(sen):   www.portofantwerpbruges.com  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Procurement
Postadres :  Zaha Hadidplein 1, BE- 2030  Antwerpen
E-mail:   procurement@portofantwerpbruges.com
Internetadres(sen):   www.portofantwerpbruges.com  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamovereenkomst voor het uitvoeren van grondonderzoek vanaf land en vanaf het water in de haven van Zeebrugge – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging  
Referentienummer:   B11022
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45111250
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Haven van Brugge-Zeebrugge
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft het uitvoeren van grondonderzoek vanaf land en vanaf het water in de haven van Zeebrugge.  
II.2.7. Looptijd
365   dag(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* De inschrijver verklaart zich niet onder het toepassingsgebied te bevinden van de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 61 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 (veroordelingen/respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen).De Belgische inschrijver dient geen RSZ-attest en geen fiscaal attest bij zijn offerte te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:- niet in staat van faillissement verkeert;- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een gelijkwaardig persoon dat aan onderstaande minimumeis wordt voldaan.Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte diensten.
Eventuele minimumeisen:
1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over elk van de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 1.400.000,00 EUR.
In het geval de inschrijver indient middels een consortium dient minimaal één lid van het consortium minimaal deze omzet te kunnen voorleggen, hetzij aangetoond te worden dat de gevraagde minimale omzet gepoold wordt door twee ondernemingen die of lid zijn van het consortium of een derde entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver levert een lijst van soortgelijke werken af die de afgelopen 5 jaar werden verricht. Onder soortgelijke werken wordt zowel verstaan:1. het uitvoeren van boringen, sonderingen, peilbuizen en pressiometerproeven op land; 2. het uitvoeren van boringen, sonderingen en pressiometerproeven vanaf een hefeiland/ponton in niet tijgebonden wateren;3. het uitvoeren van onderkenningsproeven, samendrukkingsproeven, triaxiaalproeven en proctorproeven in het labo.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver levert minimaal 3 referenties vergezeld van de gevraagde informatie:
– beknopte omschrijving van de werken (verschillende onderdelen);
– de kostprijs van de uitgevoerde werken;
– de naam van de opdrachtgever;
– de contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever;
– de datum van de werken (in geval van éénmalige werken) of de maand van aanvang van de opdracht en de maand van beëindiging van de opdracht (in geval van een raamovereenkomst).
Vereiste erkenning: G1 (Borings- en sonderingswerken en injecties), Klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-11  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-04-09

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Richtlijnen bij het invullen van het UEA:- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.- Op de vraag ‘Wie bent u’ antwoordt u ‘Ik ben een ondernemer’.- Op de vraag ‘Wat wilt u doen’ antwoordt u ‘Een antwoord aanmaken’.- Selecteer uw land en klik op ‘Volgende’.- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen ‘Procedure’ en ‘Uitsluiting’.- In het onderdeel ‘Selectie’ mag u ‘Nee’ antwoorden op de vraag ‘Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?’- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op ‘Overzicht’ onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]