Havenbedrijf Antwerpen, Nv Van Publiek Recht

Catégorie : Autres | Date de publication: 27/07/2022

DETAIL

Havenbedrijf Antwerpen, Nv Van Publiek Recht | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het leveren van waterstof
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Havenbedrijf Antwerpen, NV van publiek recht
Postadres :  Zaha Hadidplein 1, BE- 2030  Antwerpen
E-mail:   procurement@portofantwerpbruges.com
Internetadres(sen):   www.portofantwerpbruges.com  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Procurement
Postadres :  Zaha Hadidplein 1, BE- 2030  Antwerpen
Contactpersoon:  Mevrouw Véronique Van den Hoogen
Tel:   +32 32052155
E-mail:   procurement.OP@portofantwerpbruges.com
Internetadres(sen):   www.portofantwerpbruges.com  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Raamovereenkomst voor het leveren van waterstof  
Referentienummer:   B11011
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  24322210
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Haven van Antwerpen-Brugge
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van waterstof t.b.v. het Havenbedrijf Antwerpen in het havengebied (RO+LO) in tankwagen voor de bunkering van sleepboot.  
II.2.7. Looptijd
365   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* * De inschrijver verklaart zich niet onder het toepassingsgebied te bevinden van de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 61 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 (veroordelingen/respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen).De Belgische inschrijver dient geen RSZ-attest en geen fiscaal attest bij zijn offerte te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:- niet in staat van faillissement verkeert;- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* De kandidaat voegt voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 67 juncto artikel 151 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 67 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 (veroordelingen/respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen) «b»een uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst«-b» bij zijn aanvraag tot deelneming (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3 maanden oud t.o.v. de limietdatum voor indiening van de aanvraag tot deelneming). Veroordelingen respectievelijk inbreuken ouder dan 5 jaar worden niet in overweging genomen voor uitsluiting.De kandidaat van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn aanvraag tot deelneming als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:- niet in staat van faillissement verkeert;- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De kandidaat voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een gelijkwaardig persoon dat aan onderstaande minimumeis wordt voldaan.Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte diensten.
Eventuele minimumeisen:
1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over elk van de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal EUR2.250.000,00
In het geval de kandidaat indient middels een consortium dient minimaal één lid van het consortium minimaal deze omzet te kunnen voorleggen, hetzij aangetoond te worden dat de gevraagde minimale omzet gepoold wordt door twee ondernemingen die of lid zijn van het consortium of een derde entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De technische bekwaamheid zal aangetoond worden door een lijst van minimaal 3 referenties van gelijkaardige uitgevoerde leveringen. Hiermee worden referenties bedoeld voor leveringen met dezelfde leveringsmodi (van tankwagen bunkeren naar boot ) en

Eventuele minimumeisen:
1. 3 referenties van niet ouder dan 3 jaar

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
* Richtlijnen bij het invullen van het UEA:- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.- Op de vraag ‘Wie bent u’ antwoordt u ‘Ik ben een ondernemer’.- Op de vraag ‘Wat wilt u doen’ antwoordt u ‘Een antwoord aanmaken’.- Selecteer uw land en klik op ‘Volgende’.- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen ‘Procedure’ en ‘Uitsluiting’.- In het onderdeel ‘Selectie’ mag u ‘Nee’ antwoorden op de vraag ‘Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?’- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op ‘Overzicht’ onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.* Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.be Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.Het betreft in deze fase enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede fase van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.U dient BIJLAGE A: FORMULIER VOOR AANVRAAG TOT DEELNEMING in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]