fbpx

Marché Public

Igs Pontes Ov

Catégorie : Autres | Date de publication: 14/04/2021

DETAIL

Igs Pontes Ov | Aanstellen van een ontwerper voor het begeleiden en ontwerpen van een nieuw gebouw voor ontvangst -en afscheidsruimtes
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IGS PONTES OV
Postadres: Jules Moretuslei, 2,BE-2610 Wilrijk
Contactpersoon: Tom Wustenberghs
E-mail: Tom.Wustenberghs@pontes.be
Internetadres(sen): www.pontes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=407411

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een ontwerper voor het begeleiden en ontwerpen van een nieuw gebouw voor ontvangst -en afscheidsruimtes 
Referentienummer: PONTES-2021 01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstellen van een ontwerper voor het begeleiden en ontwerpen van een nieuw gebouw voor ontvangst -en afscheidsruimtes op de bestaande site van het stedelijk crematorium
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Wilrijk
II.2.4. Beschrijving
Aanstellen van een ontwerper voor het begeleiden en ontwerpen van een nieuw gebouw voor ontvangst -en afscheidsruimtes op de bestaande site van het stedelijk crematorium  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-12-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2025-09-01
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie selectieleidraad

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-05-12 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=news&lang=nl

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-12

Scroll to Top