Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Zuiderkempen

Catégorie : Autres | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Zuiderkempen | Uitbreiding en vernieuwbouw GVBS Toermalijn te 2250 Olen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Zuiderkempen
Postadres :  Nooitrust 4, BE- 2390  Malle
E-mail:   bouwcel@kobavzw.be
Internetadres(sen):   https://www.kobavzw.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476846

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding en vernieuwbouw GVBS Toermalijn te 2250 Olen  
Referentienummer:   KOBA Zuiderkempen B-3B210220-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
ontwerpopdracht voor uitbreiding en vernieuwbouw GVBS Toermalijn te 2250 Olen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   Olen
II.2.4. Beschrijving
ontwerpopdracht voor uitbreiding en vernieuwbouw GVBS Toermalijn te 2250 Olen  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
afhankelijk van de uitvoeringstermijn van de werken  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
ingeschreven zijn op de tabel van de orde van architecten

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-27  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Handelsrechtbank Antwerpen,  BE  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top