Kerkfabriek Onze-lieve-vrouw

Catégorie : Autres | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Kerkfabriek Onze-lieve-vrouw | Onze-Lieve-Vrouwkerk te Bellingen: restauratie van het interieur: perceel 3 - orgel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Postadres :  Ninoofsesteenweg 130, BE- 3010  Kessel-Lo
Contactpersoon:  Annie Van Wichelen
E-mail:   annie.vanwichelen@telenet.be
Internetadres(sen):   http://www.studioroma.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454293

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Studio Roma
Postadres :  Abdij Vlierbeek 7, BE- 3010  Kessel-Lo
Contactpersoon:  Sofie Beyen
Tel:   +32 16498050
E-mail:   info@studioroma.be
Internetadres(sen):   http://www.studioroma.be  
Adres van het kopersprofiel:   http://www.studioroma.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Bellingen: restauratie van het interieur: perceel 3 – orgel  
Referentienummer:   STUDIO ROMA-1401_P3-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Bellingen: restauratie van het interieur: perceel 3 – orgel
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   1674 Bellingen
II.2.4. Beschrijving
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Bellingen: restauratie van het interieur: perceel 3 – orgel  
II.2.7. Looptijd
400   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie administratieve bepalingen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie administratieve bepalingen

Eventuele minimumeisen:
Categorie: D23: restauratie door ambachtslieden. Klasse: 2 of hoger

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Bewijs van vereiste erkenningen (D23, klasse 2) isvoor te leggen bij aanvraag aanbestedingsdossier.

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-07  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van Stae,  BE  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]