Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten Antwerpen Vzw

Catégorie : Autres | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten Antwerpen Vzw | AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS TRANSPORT EN VERBLIJF VAN KUNSTWERKEN IN BRUIKLEEN ZOWEL LANGDURIGE BRUIKLENEN ALS TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen vzw
Postadres :  Lange Kievitstraat 111-113 – bus 100, BE- 2018  Antwerpen
Contactpersoon:  Nathalie Monteyne
Tel:   +32 491621456
E-mail:   Nathalie.Monteyne@kmska.be
Internetadres(sen):   www.kmska.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454425

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS TRANSPORT EN VERBLIJF VAN KUNSTWERKEN IN BRUIKLEEN ZOWEL LANGDURIGE BRUIKLENEN ALS TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN  
Referentienummer:   KMSKA vzw-22_09-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66515000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het afsluiten van een verzekeringspolis ‘Nagel tot nagel’ (type Alle Risico’s) van kunstwerken waarvoor de aanbestedende overheid een verzekerbaar belang heeft.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
hoofdverzekeraar  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   zie selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
zie selectieleidraad  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
medeverzekeraar(s)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   zie selectieleidraad
II.2.4. Beschrijving
zie selectieleidraad  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie selectieleidraad

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie selectieleidraad

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  15:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-09-18
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
zie selectcteileidraad

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02