Ku Leuven

Catégorie : Autres | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Ku Leuven | AVMB22-3540 the delivery and installation of a system to transmit and receive signals in the 1.1THz – 1.5THz spectrum
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technische Diensten KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570, BE- 3001  Heverlee
Contactpersoon:  Jasmien Schaevers
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454542

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AVMB22-3540 de levering en installatie van een systeem voor het zenden en ontvangen van signalen in het 1.1THz – 1.5THz spectrum  
Referentienummer:   KULeuven-AVMB22-3540-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
AVMB22-3540 de levering en installatie van een systeem voor het zenden en ontvangen van signalen in het 1.1THz – 1.5THz spectrum
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
AVMB22-3540 De levering en installatie van een systeem voor het zenden en ontvangen van signalen in het 1.1THz – 1.5THz spectrum.  
II.2.7. Looptijd
25   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  11:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-09-22
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]