Ku Leuven

Catégorie : Autres | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Ku Leuven | AMMO22-3612 - Fieldwork for a face-to-face survey (European Social Survey, round 11) - Candidacy
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technische Diensten KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570, BE- 3001  Heverlee
Contactpersoon:  Eva Naert
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460230

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AMMO22-3612 – Fieldwork for a face-to-face survey (European Social Survey, round 11) – Kandidaatstelling  
Referentienummer:   KULeuven-AMMO22-3612 – kandidaatstelling-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79300000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
AMMO22-3612 – Fieldwork for a face-to-face survey (European Social Survey, round 11) – Kandidaatstelling
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Uitvoering van veldwerk in Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Uitvoering van veldwerk in Vlaanderen  
II.2.7. Looptijd
6   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Uitvoering van veldwerk in Franstalig België  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Franstalig België
II.2.4. Beschrijving
Uitvoering van veldwerk in Franstalig België  
II.2.7. Looptijd
6   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie kandidaatstellingsbestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-11-07  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Deze opdracht gaat uit van 2 aanbestedende overheden: KU Leuven en UCLouvain. KU Leuven treedt hierbij op als hetpilootbestuur.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]