L’institut Bruxellois Pour La Recherche Et L’innovation

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

L’institut Bruxellois Pour La Recherche Et L’innovation | Plan d'action STEAM pour la Région de Bruxelles-Capitale

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

België – Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging – STEAM actieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [Het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie ] — [L'Institut bruxellois pour la Recherche et l'Innovation ] —
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling onder zeggenschap van een regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: STEAM actieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Titel: Plan d'action STEAM pour la Région de Bruxelles-Capitale
Beschrijving: Deze opdracht is een opdracht van diensten voor de ontwikkeling van een STEAM-actieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Beschrijving: Le présent marché est un marché de services pour le développement d'un plan d'action STEAM pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Identificatiecode van de procedure: e4412f9c-fe2d-4412-a785-f34e0725074d
Interne identificatiecode: Innoviris – STEAM actieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 2023
Type procedure: Andere procedure in één fase
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2.1.3 Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 50,000.00 EUR

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Voor een volledige lijst van de uitsluitingsgronden, zie aanbestedingsstukken ] — [ Pour une liste complète des motifs d'exclusion, voir les documents du marché ] —

5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Innoviris – STEAM actieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 2023 – 1
Titel: Innoviris – Plan d'action STEAM pour la Région de Bruxelles-Capitale – 2023 – 1
Beschrijving: De ontwikkeling van een STEAM-actieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest
Beschrijving: Le développement d'un plan d'action STEAM pour la Région de Bruxelles-Capitale
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België

5.1.3 Geraamde duur
Overige duur: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:

Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Bij hun offerte een lijst te voegen van ten minste drie opdrachten die de indiener in de afgelopen drie jaar heeft uitgevoerd op het gebied van ondersteuning van, consultatie en adviesverlening aan projectdragers in de sectoren cultuur, innovatie en/of sensibilisering rond wetenschappen en technologie. Elke opdracht moet daarbij een bedrag gelijk aan of hoger dan EUR 20.000 exclusief btw vertegenwoordigen. Om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen, kan het bewijs van relevante diensten die langer dan drie jaar geleden zijn verleend toch in aanmerking worden genomen. De door de inschrijver aan de offerte toegevoegde documenten vermelden verplicht het bedrag, de datum, de beschrijving en de identiteit van de publieke of private afnemer van de dienst.
Beschrijving: Joindre à leur offre une liste comprenant au moins trois missions que le soumissionnaire a menées au cours des trois dernières années dans le support, l'accompagnement et le conseil à des porteurs de projets dans les secteurs de la culture, de l'innovation et/ou de la sensibilisation aux sciences et technologies. Chaque marché doit porter sur un montant supérieur ou égal à 20.000 EUR HTVA. Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, il peut être tenu compte de la preuve des services pertinents fournis voici plus de trois ans. Les documents joints à l’offre par le soumissionnaire mentionnent obligatoirement le montant, la date, la description et l’identité du client public ou privé du service.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Toegestaan
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands, Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-11+02:00 14:00:00+02:00

Voorwaarden van het contract:

Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] — [ Conseil d'Etat ] —

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Officiële naam: L'Institut bruxellois pour la Recherche et l'Innovation
Registratienummer: 0870532933_4677
Postadres: Charleroisesteenweg  
Stad: Sint-Gillis
Postcode: 1060
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 26005036
Internetadres: http://innoviris.be
Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Officiële naam: SPF Stratégie et Appui
Registratienummer: 0671516647_0
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1  
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:

TED eSender

8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Officiële naam: Conseil d'Etat
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Wetenschapsstraat 331040 Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 752e3883-1086-4370-972a-9358137bf452 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-18+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands Frans

11.2 Informatie over de bekendmaking