Lokaal Bestuur Geraardsbergen (ocmw)

Catégorie : Autres | Date de publication: 06/02/2023

DETAIL

Lokaal Bestuur Geraardsbergen (ocmw) | Uitnodiging tot indienen offerte - Concessie voor het leveren van medicatie voor de bewoners van de Woonzorgcentra OCMW Geraardsbergen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN – CONCESSIEOVEREENKOMSTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Lokaal bestuur Geraardsbergen (OCMW)
Postadres :  Kattestraat 27, BE- 9500  Geraardsbergen
Tel:   +32 54432089
E-mail:   daisy.pletinckx@geraardsbergen.be
Internetadres(sen):   www.geraardsbergen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Concessie voor het leveren van medicatie voor de bewoners van de Woonzorgcentra OCMW Geraardsbergen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   selectie- en toewijzingsleidraad
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85149000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE231
Voornaamste plaats van uitvoering:   WZC Denderoord en WZC De Populier
II.2.4. Beschrijving
Concessie voor het leveren van medicatie voor de bewoners van de Woonzorgcentra OCMW Geraardsbergen  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-23  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-06

Scroll to Top