Lokaal Bestuur Kampenhout

Catégorie : Autres | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Lokaal Bestuur Kampenhout | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Lokaal Bestuur Kampenhout
Postadres :  Gemeentehuisstraat 16, BE- 1910  Kampenhout
Contactpersoon:  De heer Kurt Jans
Tel:   +32 16659925
Fax:   +32 16656958
E-mail:   kurt.jans@kampenhout.be
Internetadres(sen):   www.kampenhout.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software  
Referentienummer:   2022027
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32400000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software.
De opdracht omvat:
-Het verlenen van advies, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden bij het opzetten, uitbouwen, beveiligen en onderhouden van bedrijfsprocessen, infrastructuur, netwerken en security. Het ondersteunen en optimaliseren van bestaande infrastructuur, netwerken, omgevingen & processen maakt hier eveneens deel van uit, waardoor het cruciaal is om sterke specifieke kennis te hebben.
-De aankoop van alle gerelateerde hardware/software van verschillende achterliggende fabrikanten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
infrastructuur  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen en Brussel
II.2.4. Beschrijving
Alle mogelijke passieve elementen en ondersteunende en uitvoerende diensten die onderdeel uitmaken van het IP netwerk (bekabeling, racks, kasten, sensoren, inrichting serverruimte, specifieke software diensten in functie van monitoring passieve infrastructuur, smart building toepassingen, etc.)  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
netwerk en security  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen en Brussel
II.2.4. Beschrijving
Alle mogelijke actieve elementen, ondersteunende en uitvoerende diensten die onderdeel uitmaken van het netwerk en de beveiliging ervan (Switches, AP’s, Firewalls, Security, hardware/software, etc.)  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Software & diensten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen en Brussel
II.2.4. Beschrijving
Alle mogelijke software, ondersteunende en uitvoerende diensten die nodig zijn voor de dagelijkse werking, communicatie of in functie van dataretentie en bedrijfscontinuïteit.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Procesautomatisering  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen en Brussel
II.2.4. Beschrijving
Alle mogelijke oplossingen en diensten in functie van procesautomatisering.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* De opdrachtgever zal ook de sociale en fiscale schulden van elke firma controleren, evenals de toestand van niet-faillissement of soortgelijke toestanden.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De minimale vereisten betreffende financiële en economische draagkracht zijn de volgende:- Solvabiliteit;- Liquiditeit in ruime zin;- Bedrijfskapitaal netto;- Overgedragen verlies;Een document met een overzicht van de bovenstaande criteria dient te worden opgesteld.2. Enkel voor perceel 3: Omzet van Microsoft licenties van 2e kwartaal 2022
Eventuele minimumeisen:
1. De minimale vereisten betreffende financiële en economische draagkracht zijn de volgende:
– Solvabiliteit;
– Liquiditeit in ruime zin;
– Bedrijfskapitaal netto;
– Overgedragen verlies;
Deze worden hierna in detail toegelicht.
De jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende het laatste afgesloten boekjaar zijn van toepassing voor de berekening.
Volgende ratio’s zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:
– Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
● Berekend volgens de volgende formule: (10/15) / (10/49)
– Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
● Berekend volgens de volgende formule: [(3) + (40/41) + (50/53) + (490/1)] / [(42/48) + (492/3)]
– Criterium 3: bedrijfskapitaal netto (positief)
● Berekend volgens de volgende formule: (29/58) – (29) – (42/48) – (492/3)
– Criterium 4: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)
● Berekend volgens de volgende formule: (14) (< 50% van (10 + 13))
De inschrijvers die niet voldoen aan minstens 3 van deze ratio’s, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.
Ter info:
• 10/15 => Eigen vermogen
• 10/49 => Totaal van de passiva
• 3 => Voorraden en bestellingen in uitvoering
• 40/41 => Vorderingen op ten hoogste één jaar
• 50/53 => Geldbeleggingen
• 490/1 => Overlopende rekeningen (activa)
• 42/48 => Schulden op ten hoogste één jaar
• 492/3 => Overlopende rekeningen (passiva)
• 29/58 => Vlottende activa
• 29 => Vorderingen op meer dan één jaar
• 14 => Overgedragen verlies
• 10 => Kapitaal
• 13 => Reserves
2. Minimum maandelijkse omzet van 50.000 EUR exclusief btw (aan te tonen met omzetcijfers 2e kwartaal 2022)

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Enkel voor perceel 1: De inschrijver dient de volgende bewijsdocumenten voor te leggen: – zie bijlage 2 referentiefiche- Curriculum vitae (CV) (elke CV max 3 pagina’s A4), met opgave van:● Relevante diploma’s, getuigschriften en opleidingen;● Relevante kennis, specialisaties, etc.; ● Relevante beroepservaring in de huidige en vorige functies.2. Enkel voor perceel 2: De inschrijver dient de volgende bewijsdocumenten voor te leggen: – zie bijlage 2 referentiefiche- Curriculum vitae (CV) (elke CV max 3 pagina’s A4), met opgave van:● Relevante diploma’s, getuigschriften en opleidingen;● Relevante kennis, specialisaties, etc.; ● Relevante beroepservaring in de huidige en vorige functies.3. Enkel voor perceel 3: De inschrijver dient de volgende bewijsdocumenten voor te leggen: – zie bijlage 2 referentiefiche- Curriculum vitae (CV) (elke CV max 3 pagina’s A4), met opgave van:● Relevante diploma’s, getuigschriften en opleidingen;● Relevante kennis, specialisaties, etc.; ● Relevante beroepservaring in de huidige en vorige functies.4. Enkel voor perceel 4: De inschrijver dient de volgende bewijsdocumenten voor te leggen: – zie bijlage 2 referentiefiche5. Enkel voor perceel 1, perceel 2, perceel 3: Geschiktheid om de opdracht uit te voeren- voorbeeld van SLA – certificaat van reseller6. Enkel voor perceel 4: Geschiktheid om de opdracht uit te voeren- voorbeeld van SLA

Eventuele minimumeisen:
1. De minimale vereisten betreffende technische en beroepsbekwaamheid zijn de volgende:
– Referenties
4 referenties van gelijkaardige projecten in de afgelopen 2 jaren, waarvan 2 met een contractwaarde van minstens 80.000 EUR.
– Studie- en beroepskwalificaties personeel
De inschrijver dient te beantwoorden aan volgende minimale vereisten:
– Beschikken over minimaal 1 commercieel verantwoordelijke/contactpersoon die conceptuele kennis heeft van de aangeboden oplossingen;
– Beschikken over minimaal 1 organisatorisch verantwoordelijke/contactpersoon die kan worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht en die beantwoordt aan de volgende vereisten (hieronder beschreven);
– Beschikken over minimaal 8 bekwame medewerkers die kunnen worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht en die beantwoorden aan de volgende vereisten (hieronder beschreven);
Alle bedragen zijn exclusief btw.
Een korte voorstelling van de inschrijver met een overzicht van de samenstelling van het team dat kan worden ingezet voor de uitvoering van deze opdracht/ dit project, alsook een korte voorstelling van de voorgestelde verantwoordelijke/ contactpersoon en van de voorgestelde medewerkers;
● Minimaal 5 CV’s van gecertifieerde techniekers met minstens 10 jaren relevante ervaring voor het respectievelijke perceel;
● Minimaal 3 CV’s van gecertificeerde techniekers met minstens 5 jaren relevante ervaring voor het respectievelijke perceel;
● Minimaal 1 CV van een Project Manager met minstens 10 jaren relevante ervaring;
● Minimaal 1 CV van een commercieel verantwoordelijke met minstens 5 jaren relevante ervaring.
Uiteraard dienen dit 10 verschillende personen te zijn, die werkzaam zijn bij de inschrijver op het moment van indiening.
2. De minimale vereisten betreffende technische en beroepsbekwaamheid zijn de volgende:
– Referenties
5 referenties van gelijkaardige projecten in de afgelopen 2 jaren, waarvan 2 met een contractwaarde van minstens 65.000 EUR. Minstens 3 referenties dienen uitgevoerd te zijn voor een publieke opdrachtgever.
– Studie- en beroepskwalificaties personeel
De inschrijver dient te beantwoorden aan volgende minimale vereisten:
– Beschikken over minimaal 1 commercieel verantwoordelijke/contactpersoon die conceptuele kennis heeft van de aangeboden oplossingen;
– Beschikken over minimaal 1 organisatorisch verantwoordelijke/contactpersoon die kan worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht en die beantwoordt aan de volgende vereisten (hieronder beschreven);
– Beschikken over minimaal 8 bekwame medewerkers die kunnen worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht en die beantwoorden aan de volgende vereisten (hieronder beschreven);
Alle bedragen zijn exclusief btw.
Een korte voorstelling van de inschrijver met een overzicht van de samenstelling van het team dat kan worden ingezet voor de uitvoering van deze opdracht/ dit project, alsook een korte voorstelling van de voorgestelde verantwoordelijke/ contactpersoon en van de voorgestelde medewerkers;
● Minimaal 5 CV’s van gecertifieerde techniekers met minstens 10 jaren relevante ervaring voor het respectievelijke perceel;
● Minimaal 3 CV’s van gecertificeerde techniekers met minstens 5 jaren relevante ervaring voor het respectievelijke perceel;
● Minimaal 1 CV van een Project Manager met minstens 10 jaren relevante ervaring;
● Minimaal 1 CV van een commercieel verantwoordelijke met minstens 5 jaren relevante ervaring.
Uiteraard dienen dit 10 verschillende personen te zijn, die werkzaam zijn bij de inschrijver op het moment van indiening.
3. De minimale vereisten betreffende technische en beroepsbekwaamheid zijn de volgende:
– Referenties
5 referenties van gelijkaardige projecten in de afgelopen 2 jaren, waarvan 2 met een contractwaarde van minstens 60.0.(zie opdrachtdocumenten)

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
AlgemeenOm in aanmerking te komen voor selectie, dient de inschrijver te voldoen aan de hierna bepaalde minimale vereisten op vlak van:- geschiktheid om een beroepsactiviteit uit te oefenen;- economische en financiële draagkracht;- technische en beroepsbekwaamheid.De inschrijver verklaart op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), onder deel IV, of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. Deze criteria gelden voor alle percelen, tenzij anders vermeld. Het beantwoorden aan de selectiecriteria en het zich niet in een geval van uitsluiting bevinden is een voortdurende vereiste. De aanbestedende overheid kan deze criteria (opnieuw) beoordelen, in welk stadium van de plaatsingsprocedure ook.De aanbestedende overheid kan de selectie van een reeds geselecteerde inschrijver herzien, in welk stadium van de plaatsingsprocedure ook, indien zijn situatie in het licht van de uitsluitingsgronden en/o.(zie opdrachtdocumenten)

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-20  10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-11-04
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Quatre Brasstraat 13,  BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 25087111

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]