Maatschappij Voor Haven-, Grond- En Industrialisatiebeleid Van Het Linkerscheldeoevergebied

Catégorie : Autres | Date de publication: 07/12/2022

DETAIL

Maatschappij Voor Haven-, Grond- En Industrialisatiebeleid Van Het Linkerscheldeoevergebied | Aanleveren persknipsels voor dagelijks persoverzicht ten behoeve van MLSO
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Maatschappij voor Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied
Postadres :  Sint-Paulusplein 27, BE- 9120  Kallo (Beveren)
E-mail:   karolien.buytaert@mlso.be
Internetadres(sen):   https://mlso.be/nl  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466926

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleveren persknipsels voor dagelijks persoverzicht ten behoeve van MLSO  
Referentienummer:   MLSO-2022-09 Aanleveren persknipsels voor dagelijks persoverzicht-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  64216000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is opgedeeld in volgende posten:
Deel 1: Gedrukte versies + websites van de nationale kranten, Trends, Knack, Humo, Flows en PZC (Nl).
Toelichting: Dagelijks bezorgen van de relevante persknipsels (uit gedrukte en online publicaties) als pdf, geselecteerd volgens de opgegeven zoektermen onder ‘3.4. Zoektermen’. Uiteraard gaat het om het aanleveren van de volledige artikels. Er wordt prijs gevraagd tegen prijslijst waarbij eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De opgegeven prijs dekt het geheel van de prestaties per post.
Het gaat hier om artikels uit de gedrukte versies en de websites van de nationale kranten en hun regiopagina’s met betrekking tot de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, Trends, Knack, Humo, Flows en PZC (Nl): de artikels van de krant/tijdschrift/website van diezelfde dag plus op maandag de artikels van de weekendkranten. De eerste werkdag na een feestdag(en) worden eventuele artikels die verschenen tijdens de voorbije feestdag(en) eveneens opgenomen.
Deel 2: Radio & TV: Belgische Nederlandstalige zenders met nieuwsuitzendingen, regionale zenders ATV en TV Oost en hun respectieve websites.
Toelichting: Dagelijks bezorgen van relevante fragmenten als toegankelijke hyperlink, geselecteerd volgens de opgegeven zoektermen onder ‘3.4. Zoektermen’. Er wordt prijs gevraagd tegen prijslijst waarbij eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De opgegeven prijs dekt het geheel van de prestaties per post.
Het gaat hier om fragmenten (bewegend beeld, audio of tekstueel) van de uitzendingen van de vorige dag, met op maandag de uitzendingen van de vrijdag voordien en van het weekend. De eerste werkdag na een feestdag(en) worden eventuele fragmenten die uitgezonden werden tijdens de voorbije feestdag(en) eveneens opgenomen.
De aangeleverde pdf’s (deel 1) of links (deel 2) kunnen verder gebruikt worden door maximum 30 personen binnen Maatschappij Linkerscheldeoever. We willen geen systeem waarbij er individuele licenties nodig zijn voor de verdere ontvangers van deze pdf’s of links. Het gaat dus over het aanleveren van pdf’s of links die we zelf kunnen verspreiden, printen, doorsturen, opslaan,…
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE236
II.2.4. Beschrijving
De opdracht is opgedeeld in volgende posten:   Deel 1: Gedrukte versies + websites van de nationale kranten, Trends, Knack, Humo, Flows en PZC (Nl).   Toelichting: Dagelijks bezorgen van de relevante persknipsels (uit gedrukte en online publicaties) als pdf, geselecteerd volgens de opgegeven zoektermen onder ‘3.4. Zoektermen’. Uiteraard gaat het om het aanleveren van de volledige artikels. Er wordt prijs gevraagd tegen prijslijst waarbij eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De opgegeven prijs dekt het geheel van de prestaties per post.   Het gaat hier om artikels uit de gedrukte versies en de websites van de nationale kranten en hun regiopagina’s met betrekking tot de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, Trends, Knack, Humo, Flows en PZC (Nl): de artikels van de krant/tijdschrift/website van diezelfde dag plus op maandag de artikels van de weekendkranten. De eerste werkdag na een feestdag(en) worden eventuele artikels die verschenen tijdens de voorbije feestdag(en) eveneens opgenomen.   Deel 2: Radio & TV: Belgische Nederlandstalige zenders met nieuwsuitzendingen, regionale zenders ATV en TV Oost en hun respectieve websites.   Toelichting: Dagelijks bezorgen van relevante fragmenten als toegankelijke hyperlink, geselecteerd volgens de opgegeven zoektermen onder ‘3.4. Zoektermen’. Er wordt prijs gevraagd tegen prijslijst waarbij eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De opgegeven prijs dekt het geheel van de prestaties per post.   Het gaat hier om fragmenten (bewegend beeld, audio of tekstueel) van de uitzendingen van de vorige dag, met op maandag de uitzendingen van de vrijdag voordien en van het weekend. De eerste werkdag na een feestdag(en) worden eventuele fragmenten die uitgezonden werden tijdens de voorbije feestdag(en) eveneens opgenomen.   De aangeleverde pdf’s (deel 1) of links (deel 2) kunnen verder gebruikt worden door maximum 30 personen binnen Maatschappij Linkerscheldeoever. We willen geen systeem waarbij er individuele licenties nodig zijn voor de verdere ontvangers van deze pdf’s of links. Het gaat dus over het aanleveren van pdf’s of links die we zelf kunnen verspreiden, printen, doorsturen, opslaan,…  
II.2.7. Looptijd
365   dag(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Er zijn voor deze opdracht 3 stilzwijgende verlengingen mogelijk, indien geen verlenging kan de dienstverlener hiervoor geen schadevergoeding eisen.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-13  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-08

Scroll to Top