Marché Public

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.

Catégorie : Autres | Date de publication: 19/03/2020

DETAIL

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a. | Architectuurwedstrijd voor het opstellen van een masterplan en de architectuuropdracht van een eerste fase bestaande uit een dertigtal woningen gelegen in de Biezenkouter te Ertvelde N° 509457
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres: Stationsstraat 58,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Luc Verschoote
Tel: +32 93769040
E-mail: luc.verschoote@mbvsw.be
Internetadres(sen): http://mbv-sociaalwonen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370486

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Architectuurwedstrijd voor het opstellen van een masterplan en de architectuuropdracht van een eerste fase bestaande uit een dertigtal woningen gelegen in de Biezenkouter te Ertvelde 
Referentienummer: MBV-2020/1/Biezenkouter-F12_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.4. Beschrijving
Het opstellen van een masterplan voor de gehele wijk met 110 woningen en de architectuuropdracht van een eerste fase bestaande uit een dertigtal woningen gelegen in de Biezenkouter te Ertvelde 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-18 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
VMSW, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-20

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top