Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica

Catégorie : Autres | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica | Opdrachtencentrale voor het uitvoeren van preventief/correctief onderhoud en averijen op roodlichtsnelheidscamera's en snelheidscamera's
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VOORAANKONDIGING  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres :  VAC Virginie Lovelinggebouw Gent – Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82, BE- 9000  Gent
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454792

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdrachtencentrale voor het uitvoeren van preventief/correctief onderhoud en averijen op roodlichtsnelheidscamera’s en snelheidscamera’s  
Referentienummer:   EMG-VWT/VHS/2022/1-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp het uitvoeren van preventief/correctief onderhoud en averijen op Gatso buiteninstallaties voor roodlichtsnelheidscamera’s en snelheidscamera’s in Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Uitvoeren van preventief/correctief onderhoud en averijen op roodlichtsnelheidscamera’s en snelheidscamera’s.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05