Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica

Catégorie : Autres | Date de publication: 11/08/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica | Mobilidata – MIxport
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VOORAANKONDIGING  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres :  VAC Virginie Lovelinggebouw Gent – Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82, BE- 9000  Gent
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455117

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Mobilidata – MIxport  
Referentienummer:   EMG-VWT/INN/2022/6_Vooraankondiging-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72212100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De aanbesteder wil met deze opdracht een belangrijk aantal van de Mobilidata C-ITS informatiediensten zo breed mogelijk injecteren in de meest courant gebruikte verkeersinformatiediensten in Vlaanderen, zijnde Waze, Google Maps, TomTom, Apple Maps en de TomTom data gebruikende Europese auto en vrachtwagen OEM’s.
De aanbesteder is als launching customer dan ook op zoek naar een service provider die de brug slaat tussen (een deel) van deze informatie providers en de Mobilidata Interchange.
Hoewel een rechtstreekse meer duurzame aansluiting op de Mobilidata Interchange een doelstelling of minstens mogelijkheid blijft, beoogt de aanbesteder met deze opdracht om brede impact te maximaliseren, en dit op korte termijn.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Mobilidata – MIxport  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]