Marché Public

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING OOST-VLAANDEREN

Catégorie : Autres | Date de publication: 22/11/2019

DETAIL

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING OOST-VLAANDEREN | Gladheidbestrijding in district Gent (D411) van de provincie Oost-Vlaanderen N° 537248
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 – bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92762655
E-mail: pieter.vannieuwerburgh@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359595

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gladheidbestrijding in district Gent (D411) van de provincie Oost-Vlaanderen 
Referentienummer: AWV O-Vl-oO40/D400/110-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 63712000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De dienstverlening omvat het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding op gewest- en autosnelwegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de winterdienstperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
II.2.4. Beschrijving
De dienstverlening omvat hoofdzakelijk : – Het coördineren en uitvoeren van een preventieve actie. – Het coördineren en uitvoeren van een curatieve actie (eventueel met sneeuwruimen). – Het coördineren en uitvoeren van een preventieve fietspadenactie. – Het coördineren en uitvoeren van een curatieve fietspadenactie (eventueel met sneeuwruimen). 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-20

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top