Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Verkeer, Wegsystemen En Telemat

Catégorie : Autres | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Verkeer, Wegsystemen En Telemat | Mobilidata – iVRI – Leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van intelligente verkeersregelaars in Vlaanderen – gedeelte ITS-applicatie en RIS 3
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VOORAANKONDIGING  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica
Postadres :  Koning Albert II-laan 20 bus 4, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 477985097
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=472029

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Mobilidata – iVRI – Leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van intelligente verkeersregelaars in Vlaanderen – gedeelte ITS-applicatie en RIS 3  
Referentienummer:   AWV VWT-VWT/INN/2022/9-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72212100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Eerste fase:
Deze openbare procedure leidt tot een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers die
worden geselecteerd voor het leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van de ITS-applicatie en RIS als onderdeel van gecertificeerde intelligente verkeersregelaars (verder: ‘iVRI’) . Onder
levering wordt verstaan het leveren van diensten om de ITS applicatie en RIS functioneel te laten werken, waarbij beide applicaties volgens het Software as a Service-principe worden afgenomen.
Tweede fase:
Deze fase is repetitief en leidt per uitvraag tot:
– Een uitvraag voor een simulatie op basis van een model van de opdrachtgever. De resultaten van de simulatie kunnen worden meegenomen bij de selecties van volgende minicompetities.
of
– Een minicompetitie die leidt tot het toekennen van een overeenkomst per minicompetitie aan maximaal één opdrachtnemer
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Deze openbare procedure leidt tot een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers die   worden geselecteerd voor het leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van de ITS-applicatie   en RIS als onderdeel van gecertificeerde intelligente verkeersregelaars (verder: ‘iVRI’) . Onder   levering wordt verstaan het leveren van diensten om de ITS-applicatie en RIS functioneel te laten   werken, waarbij beide applicaties volgens het Software as a Service-principe worden afgenomen.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-03

Scroll to Top