Marché Public

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN

Catégorie : Autres | Date de publication: 13/01/2020

DETAIL

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN | Realisatie van een nieuw kruispunt op de N16 N° 501183
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Manu Cascudo
Tel: +32 478560110
E-mail: manu.cascudo@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363998

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Realisatie van een nieuw kruispunt op de N16 
Referentienummer: AWV A’pen-X10-R6-25_1M3D8E-19-86-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De bouw van een nieuw kruispunt op de N16 tussen kmpt 0.7 en kmpt 0.9 en bijhorende bushalte-infrastructuur. De hertracering van de wegmarkeringen strekt zich uit tussen kmpt 0,4 en kmpt. 1,4. Het kruispunt dient ter ontsluiting van het nieuwe winkelpark MALINAS in de lus van de oprit naar de R6 (Mechelen-Noord IV) en de toekomstige ontwikkeling van Mechelen-Noord III.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Mechelen
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: Terreinaanlegwerken Aanleg van wegenis Aanleg van voet- en fietspaden Aanleg van riolering  Realisatie van een keermuur naast het fietspad Funderingsconstructie en riolering op cement gestabiliseerde grindkernen Uitvoeren van wegmarkeringen (tijdelijk en definitief) het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. De coördinatie van de werken van de nevenaannemers binnen de projectzone (openbare verlichting, EMT, verkeerslichten, nutsmaatschappijen) De coördinatie van de werken met de aannemers van de werkzaamheden buiten de projectzone (R6/N1 realisatie van fly-over R6, alle aannemers betrokken bij de realisatie van het winkelpark MALINAS en de ontsluitingsinfrastructuur) 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-14

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top