Ocmw Aalst

Catégorie : Autres | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Ocmw Aalst | Uitnodiging tot indienen offerte - Thema Zorg. Bereiden en levering van dagverse maaltijden in warme lijn aan de woonzorgcentra van het OCMW Aalst voor een periode van maximum 4 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN – OVERHEIDSOPDRACHTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Aalst
Postadres :  Gasthuisstraat 40, BE- 9300  Aalst
Tel:   +32 53772424
E-mail:   info@ocmwaalst.be
Internetadres(sen):   www.ocmwaalst.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Thema Zorg. Bereiden en levering van dagverse maaltijden in warme lijn aan de woonzorgcentra van het OCMW Aalst voor een periode van maximum 4 jaar – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   22/MJE-67/22-26V
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  55523000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE231
II.2.4. Beschrijving
Thema Zorg. Bereiden en levering van dagverse maaltijden in warme lijn aan de woonzorgcentra van het OCMW Aalst voor een periode van maximum 4 jaar  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-25  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]