Ocmw Poperinge

Catégorie : Autres | Date de publication: 30/01/2023

DETAIL

Ocmw Poperinge | Uitnodiging tot indienen offerte - WZC Proventier: ombouwen van de HVAC-installatie naar een laagtemperatuur syteem – hybride systeem met warmtepomp - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Poperinge
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 8970  Poperinge
E-mail:   christophe.oreel@poperinge.be
Internetadres(sen):   www.poperinge.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  V&S Technics
Postadres :  Pater Ver Eeckestraat 87, BE- 8870  Izegem
Contactpersoon:  De heer Kim Saelens
E-mail:   kim@vs-technics.be
Internetadres(sen):   www.vs-technics.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – WZC Proventier: ombouwen van de HVAC-installatie naar een laagtemperatuur syteem – hybride systeem met warmtepomp – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023/2846
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Doornstraat 4_WZC HUIZE PROVENTIER, Doornstraat 4 te 8970 Poperinge
II.2.4. Beschrijving
WZC Proventier: ombouwen van de HVAC-installatie naar een laagtemperatuur syteem – hybride systeem met warmtepomp  
II.2.7. Looptijd
55   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste opdrachten, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. Met een attest van goede uitvoering, omschrijving van de opdracht door de kandidaat persoonlijk uitgevoerd, en de contactgegevens van de opdrachtgever. De inschrijver machtigt hierbij de aanbestedende overheid de in de referenties aangehaalde opdrachtgevers te ondervragen over deze uitvoering. Opdrachten in onderaanneming worden hierbij niet als referentie aanvaard.

Eventuele minimumeisen:
1. Min. 5 opdrachten
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-21  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-06-21

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: De inschrijver kan kiezen tussen twee momenten nl.- dinsdag 7 februari om 14h00- donderdag 9 februari om 10h00Plaats van samenkomst: ingang WZC Proventier, Doornstraat 4, PoperingeGelieve uw aanwezigheid, uiterlijk daags voordien, te bevestigen bij louise.lahoutte@poperinge.beDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-31

Scroll to Top