Opdrachtencentrale Vzw

Catégorie : Autres | Date de publication: 24/01/2023

DETAIL

Opdrachtencentrale Vzw | Divers materiaal/producten voor reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne 2023-2027 verdeeld over drie percelen.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Opdrachtencentrale vzw
Postadres :  Stationsweg 55A, BE- 9340  Lede
Contactpersoon:  Guido Galle
E-mail:   groepgalle@gmail.com
Internetadres(sen):   www.opdrachtencentrale.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470540

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Divers materiaal/producten voor reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne 2023-2027 verdeeld over drie percelen.  
Referentienummer:   ZOC-OC/2023/003/GGA BIS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39830000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.
Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.
Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.
In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze
Opdracht tegen prijslijst.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
reinigingsmateriaal en producten in HACCP context  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaamse provincies en Brussel
II.2.4. Beschrijving
Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.   Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.   Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.   In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze   Opdracht tegen prijslijst.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
reinigingsmateriaal en producten voor gewone reiniging  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaamse provincies en Brussel
II.2.4. Beschrijving
Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.   Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.   Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.   In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze   Opdracht tegen prijslijst.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
producten voor persoonlijke hygiëne  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaamse provincies en Brussel
II.2.4. Beschrijving
Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.   Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.   Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.   In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze   Opdracht tegen prijslijst.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-26  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen – afdeling Dendermonde
Justitieplein 1,  BE- 9200  Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-22

Scroll to Top