Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij | Uitvoeren van BSP en begeleiding in Vlaanderen

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

België – Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu – Uitvoeren van BSP en begeleiding in Vlaanderen

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] —
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Uitvoeren van BSP en begeleiding in Vlaanderen
Beschrijving: Uitvoeren van BSP en begeleiding in Vlaanderen
Identificatiecode van de procedure: d6470fff-ac67-40ed-8370-63e0762e425a
Interne identificatiecode: DOS 10273 – BN2306001
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: DOS 10273 – BN2306001 – 1
Beschrijving: Uitvoeren van BSP en begeleiding in Vlaanderen
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling van een land: Extra-Regio NUTS 3 (PTZZZ)
Land: België
Aanvullende informatie: Vlaanderen

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Prijs
Beschrijving: Het enige gunningscriterium is de totale inschrijvingsprijs (incl. BTW).

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] —

6. Resultaten
6.1 Resultaat Lot Identifier: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:

Officiële naam: [ Artemis Milieu bv ] —
Inschrijver:
Identificatiecode van de inschrijving: Artemis Milieu bv perceel 1
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 133,571.75 EUR
Onderaanneming: yes
Uitbestedingswaarde is bekend: 0
Uitbestedingspercentage is bekend: 0
Informatie over het contract:

Identificatiecode van het contract: Artemis Milieu bv perceel 1
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: false
Organisatie die het contract ondertekent:

6.1.4 Statistische informatie
Aard van de vermeende onregelmatigheid:
Bereik van de inschrijvingen:

Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 133,571.75 EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 133,571.75 EUR

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Registratienummer: 0842399963_5720
Postadres: Stationsstraat 110  
Stad: Mechelen
Postcode: 2800
Onderverdeling van een land: Arr. Mechelen (BE212)
Land: België
E-mail: info@ovam.be
Telefoon: +32 15284284
Fax: +32 15203275
Internetadres: http://www.ovam.be
Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: 0671516647_0
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1  
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:

TED eSender

8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931814266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: 32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0004
Officiële naam: Artemis Milieu bv
Registratienummer: 0889974901
Stad: Kruisem
Land: België
Telefoon: 32 (0)9 330 47 25
Rollen van deze organisatie:

Inschrijver
Winner of these lots: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 1c771505-7ee9-42f0-b469-84f973304dc2 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-18+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands 

11.2 Informatie over de bekendmaking