Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw

Catégorie : Autres | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw | Oproep tot aanvraag tot deelneming - FENIX: Custom Procedure Trays, Chirurgisch Afdekmateriaal en Operatiejassen N° 510294
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres: Naamsestraat 105,BE-B-3000 Leuven
Contactpersoon: Mevrouw Irouchka Moyersoen
Tel: +32 16209211
E-mail: irouchka.moyersoen@hhleuven.be
Internetadres(sen): http://www.hhleuven.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres: Naamsestraat 105,BE-B-3000 Leuven
Contactpersoon: Mevrouw Irouchka Moyersoen
Tel: +32 16209211
E-mail: irouchka.moyersoen@hhleuven.be
Internetadres(sen): http://www.hhleuven.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – FENIX: Custom Procedure Trays, Chirurgisch Afdekmateriaal en Operatiejassen 
Referentienummer: 2018.001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33140000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht is een raamovereenkomst voor de afname van Custom Procedure Trays (CPT’s), Chirurgisch Afdekmateriaal en Operatiejassen. VERLOOP VAN HET DOSSIER: – De procedure voor deze opdracht is een mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze overheidsopdracht zal aldus worden gegund aan de hand van een procedure in twee fasen. 1e FASE KANDIDAATSTELLING:  Bij publicatie van deze opdracht, start de fase van de kandidaatstelling, waarbij de ondernemingen de kans krijgen zich kandidaat te stellen voor onderhavige opdracht. Deze aanvraag tot deelneming bevat alle vereisten inzake selectie. Zie paragraaf I.5. De onderneming zal bij zijn indiening voor de kandidaatstelling aantonen, met voldoende toelichting, documentatie en bewijzen, dat hij aan deze vereisten voldoet, om geselecteerd te worden voor deze opdracht.  Het volledige lastenboek dat in de fase kandidaatstelling wordt meegestuurd, is dus louter informatief, uitgezonderd paragraaf I.5, waarin de selectiebepalingen staan die van toepassing zijn op de indiening van de kandidaatstelling. De inschrijver dient bijgevolg geen offerte mee in te dienen bij het indienen van de kandidaatstelling. Het finale lastenboek, dat mogelijk nog enkele wijzigingen kan bevatten, wordt pas meegestuurd bij de uitnodiging tot offerte. In de fase kandidaatstelling is nog niet duidelijk of alle 4 vermelde Fenixziekenhuizen zullen deelnemen aan deze overheidsopdracht. Het dossier zal echter in elk geval voor minimaal 3 van de 4 ziekenhuizen worden gesloten. Bij uitnodiging tot indienen van de offerte in fase 2, zal duidelijk worden meegedeeld aan de geselecteerde kandidaten, welke ziekenhuizen deelnemen aan het dossier, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het indienen van de offerte.  Vragen over de kandidaatstelling kunnen schriftelijk worden ingediend, tot maximaal 10 werkdagen voor indiening van de kandidaatstelling aan: Irouchka.Moyersoen@hhleuven.be en Ann.Everaerts@hhleuven.be. Vragen over de overige paragrafen van het lastenboek kunnen reeds schriftelijk worden gesteld aan dezelfde personen, gelieve hierbij duidelijk te maken dat dit over het lastenboek gaat. Deze vragen zullen worden beantwoord, indien u een uitnodiging tot indienen van offerte krijgt. (Mocht het antwoord relevant zijn voor het indienen van de kandidaatstelling, gelieve dit zeer duidelijk te melden in uw vraag.) Zie voor meer informatie paragraaf I.15 Communicatie en bijkomende inlichtingen. 2e FASE INDIENEN VAN OFFERTE:  Na de selectie door de aanbestedende overheid, en mits geselecteerd, zullen de kandidaat-inschrijvers bijgevolg het volledige bestek ontvangen met hierbij de uitnodiging tot indienen van een offerte. Het plaatsbezoek zal plaatsvinden tijdens de offertefase. Na indienen van de offerte, worden de inschrijvers uitgenodigd om niet-steriele sets te produceren , en vervolgens om een in-vivo test in elk van de deelnemende ziekenhuizen te organiseren. DOELSTELLING VAN HET DOSSIER:  De ziekenhuizen zijn op zoek naar een Betrouwbare Partner die Kwalitatieve CPT’s levert aan de Juiste Prijs. Partner: kan advies geven vanuit ervaring, zorgt ervoor dat het ziekenhuis het juiste materiaal gebruikt en CPT’s efficiënt inzet. Begeleidt implementatie en wijzigingen in CPT’s. Helpt de logistieke flow mee op te zetten en kan daar eventueel in ondersteunen.  Betrouwbaar: levert tijdig en correct, houdt voldoende voorraden bij.  Kwalitatief: de juiste kwaliteit wordt geleverd, zodat efficiënt, hygiënisch werken mogelijk is Juiste prijs: De ziekenhuizen willen betalen voor die partner die betrouwbaar is en juiste kwaliteit levert en waarbij de lat voldoende hoog wordt gelegd.   De gekozen Onderneming wordt preferred supplier voor de assemblage van de Custom Procedure Trays die gedurende de contractperiode door de ziekenhuizen worden gebruikt.  Als preferred supplier.(zie opdrachtdocumenten) 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.Berekeningswijze in geval private onderneming:0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +3,107 x Winst voor belastingen en interest (*) / Totale bezittingen +0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +0,998 x Omzet / Totale bezittingen.(*) winst voor belastingen en interest: indien er een verlies is, dient dit bedrag van een min-teken te worden voorzien.2. De kandidaat zal een verklaring indienen met betrekking tot de totale omzet en de omzet betreffende Chirurgisch afdekmateriaal, CPT’s en operatiejassen, over de laatste drie boekjaren, waarbij ook de omzet specifiek in België wordt vermeld.
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze Z-score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. De Z-score dient bevestigd te worden door een boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
Wanneer de score lager is dan 1,8 , is een expliciete verklaring van de boekhouder / revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden.
In voorkomend geval dient de boekhouder / revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst .
De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
2. De gevraagde omzetten.
De minimum omzet bedraagt minimaal 2.000.000 euro per jaar in custom tray packs, operatiejassen en chirurgisch afdekmateriaal.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste instellingen waar u het merendeel van de CPT’s tezamen met de bijhorende materialen levert, en dit gedurende de afgelopen 3 jaren. U vermeldt hierbij de naam van de klant, de geleverde omzet, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht/ het contract.2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.3. Aanleveren van de gevraagde beschrijvingen en waarborgen, waaruit blijkt dat de inschrijver de continuïteit van levering kan waarborgen.4. Een geldig CE-attest / verklaring van overeenstemming.Een geldig attest dat uw firma geregistreerd is bij het FAGG als distributeur.5. Zowel tijdens de eventuele demoperiodes, als nadien bij uitvoering, dienen opleiding en begeleiding op het operatiekwartier te gebeuren door Nederlandstalige personen met een diploma van verpleegkundige (operatiekwartier). Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht dient door de inschrijver aangeleverd te worden. De inschrijver toont aan dat ze over voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel beschikt om de opdracht bij de betrokken ziekenhuizen op te starten, en gedurende de looptijd van het contract te begeleiden. 6. De inschrijver dient bij het Federaal Agentschap Voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) geregistreerd te zijn voor de distributie van medische hulpmiddelen op de Belgische markt. 7. De inschrijver dient een lijst te bezorgen van producenten met wie zij samenwerken om de componenten die noodzakelijk zijn om de proceduretrays samen te stellen, te verkrijgen.Deze lijst dient zeker de producenten van onderstaande productgroepen weer te geven:· Chirurgisch afdekmateriaal· Chirurgische schorten· Drains en slangen· Kompressen, verbanden en tampons· Elektropencils· Afdekhoezen· Spuiten en naalden· Chirurgische mesjes· Safe Surgery materiaal8. Attestering dat uw afdekmaterialen en chirurgische jassen voldoen aan de normeringen Norm EN 13795

Eventuele minimumeisen:
1. U vermeldt de referenties zoals gevraagd, en u beschikt over minimum 3 referenties waar u hoofdleverancier bent van custom procedure packs. De referenties zijn bij voorkeur van soortgelijke omvang en bij voorkeur referenties uit , Belgische ziekenhuizen,. Minimaal 3 referenties waar u hoofdleverancier bent, worden bevestigd door attesten van goede uitvoering, met expliciete vermelding goede implementatie en/of goede uitvoering, én ondertekend door de klant van de dienstverlener. Het staat de aanbestedende overheid vrij de referenties te controleren.
2. Aanleveren van het gevraagde attest
3. Aanleveren van de gevraagde beschrijvingen en waarborgen, waaruit blijkt dat de inschrijver de continuïteit van levering kan waarborgen.
4. Attestering van de firma dat alle geleverde custom procedure trays CE-gemarkeerd zijn, en dat de inhouden van de CPT’s steeds toegelaten en CE gemarkeerde producten bevatten.
Een geldig attest dat uw firma geregistreerd is bij het FAGG als distributeur medische hulpmiddelen.
5. Gevraagde lijst met namen en beroepskwalificaties
Aantonen dat er voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel is, om de opdracht bij de betrokken ziekenhuizen op te starten, en vervolgens tijdens de looptijd van het contract kan begeleiden. Het minimum wordt hierbij op 2 personen gezet tijdens de looptijd van de opdracht, mogelijk meerdere personen bij implementatie voor de 4 deelnemende ziekenhuizen.
6. De inschrijver levert hiervan de nodige bewijslast aan.
7. Gevraagde lijst
8. Gevraagde attesten

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-06 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Leuven
F. Smoldersplein 5, BE-3000  LEUVEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]