Scholengroep Xpert

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

Scholengroep Xpert | Verwarmen en Koelen XPLUS eBlock (Mudakkers 25, 3920 Lommel)

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

België – Bouwwerkzaamheden – Verwarmen en Koelen XPLUS eBlock (Mudakkers 25, 3920 Lommel)

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [Scholengroep Xpert] —
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Verwarmen en Koelen XPLUS eBlock (Mudakkers 25, 3920 Lommel)
Beschrijving: Verwarmen en Koelen XPLUS eBlock (Mudakkers 25, 3920 Lommel)
Identificatiecode van de procedure: 7759f641-e842-4692-ba88-d5520c7bca06
Interne identificatiecode: 9/18/2023 4:12 PM 3PID223 222-205
Type procedure: Andere procedure in één fase
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Mudakkers 25 
Stad: Lommel
Postcode: 3920
Onderverdeling van een land: Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Campus Xplus

2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Mudakkers 25 
Stad: Lommel
Postcode: 3920
Onderverdeling van een land: Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Campus Xplus

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Faillissement. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Corruptie. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Fraude. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Insolventie. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord) ] —

5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Verwarmen en Koelen XPLUS eBlock (Mudakkers 25, 3920 Lommel)
Beschrijving: Verwarmen en Koelen XPLUS eBlock (Mudakkers 25, 3920 Lommel)
Interne identificatiecode: 222-205
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: Mudakkers 25 
Stad: Lommel
Postcode: 3920
Onderverdeling van een land: Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Campus Xplus

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2023-11-01+01:00
Einddatum: 2024-01-17+01:00

5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:

Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat. Minimumeisen: Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Criterium:

Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Criterium:

Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Criterium:

Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), Klasse 1
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:

Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 0
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Kwaliteit
Beschrijving: Inspectie
Gewicht (punten, exact): 10

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Kwaliteit
Beschrijving: Kwaliteit
Gewicht (punten, exact): 20

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 60

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Kwaliteit
Beschrijving: Service
Gewicht (punten, exact): 10

5.1.11 Aanbestedingsstukken
Adres van de aanbestedingsstukken: [ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/223/JB/2023 ] —

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: [ Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) ] —
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-06+02:00 08:30:00+02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 DAY

Voorwaarden van het contract:

Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] —
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ Scholengroep Xpert ] —
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: [ Scholengroep Xpert ] —

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Scholengroep Xpert
Registratienummer: 0267380401
Postadres: Olmenweg 110  
Stad: Leopoldsburg
Postcode: 3971
Land: België
Contactpunt: Ahmed Alraie
Telefoon: +32 11260916
Rollen van deze organisatie:

Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:

TED eSender

8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931814266
Postadres: Wetenschapsstraat 33  
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: a26057ce-4282-4dc5-a226-bf7ced5f9382 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-18+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands 

11.2 Informatie over de bekendmaking