Sint-trudo Ziekenhuis Vzw

Catégorie : Autres | Date de publication: 17/03/2023

DETAIL

Sint-trudo Ziekenhuis Vzw | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor brancards
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Trudo Ziekenhuis VZW
Postadres :  Diestersteenweg 100, BE- 3800  Sint-Truiden
Contactpersoon:  Mevrouw Ilse Beertens
Tel:   +32 11699077
Fax:   +32 11699076
E-mail:   ilse.beertens@stzh.be
Internetadres(sen):   www.sint-trudo.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Raamovereenkomst voor brancards  
Referentienummer:   IB-2023-004
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33192160
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor brancards  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.2. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
Eventuele minimumeisen:
1. Bankverklaring die max. 6 maanden oud is

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Productfiche met foto en technische specificaties van de aangeboden producten2. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties met contactpersoon waarvoor zij bestemd waren. 3. Het toestel dat de kandidaat levert dient te beantwoorden aan een aantal richtlijnen. Gelieve in een verklaring op eer te bevestigen dat het toestel voldoet aan: • CE label en CE attest; • Europese Conformiteitsverklaring; • Nederlandstalige handleiding4. Bewijs van verplichte notificatie als distribiteur van medische hulpmiddelen bij het FAGG (art.10bis van het KB van 15 november 2017)5. Crib 5 – BS6807: Testmethoden voor de beoordeling van de ontvlambaarheid van matrassen, gestoffeerde bedbodems met brandende primaire en secundaire ontstekingsbronnen.

Eventuele minimumeisen:
1. productfiche
2. De kandidaat levert minstens 3 referenties toe van de afgelopen 5 jaar m.b.t. soortgelijke levering in de gezondheidssector, bij voorkeur in België. De referenties dienen vergezeld te zijn van de gevraagde informatie: contactpersoon, omvang en datum van opdracht/levering.
3. Verklaring op erewoord dat het aangeboden toestel voldoet aan:
• CE label en CE attest;
• Europese Conformiteitsverklaring;
• Nederlandstalige handleiding
4. FAGG notificatie van distributie en/of uitvoer van medische hulpmiddelen
5. Het attest, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan deze norm

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-17  10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2023-04-28
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.Opmerkingen over de gunningscriteria: De gunningscriteria zullen in het bestek vermeld worden

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt,  BE- 3500  Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-17

Scroll to Top