Stad Kortrijk

Catégorie : Autres | Date de publication: 18/09/2023

DETAIL

Stad Kortrijk | Vrije Aardstraat: Riolerings- en wegeniswerken en omgevingsaanleg Bissegem Plage

Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.

België – Wegenbouwwerken – Vrije Aardstraat: Riolerings- en wegeniswerken en omgevingsaanleg Bissegem Plage

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [stad Kortrijk] —
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Vrije Aardstraat: Riolerings- en wegeniswerken en omgevingsaanleg Bissegem Plage
Beschrijving: Vrije Aardstraat: Riolerings- en wegeniswerken en omgevingsaanleg Bissegem Plage
Identificatiecode van de procedure: 6ea80de8-e8c3-4644-b57e-d790ebabfc56
Interne identificatiecode: 9/18/2023 2:10 PM 3PID2845 2023/2845
Type procedure: Openbaar
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233120 Wegenbouwwerken

2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: 000 
Stad: Kortrijk
Postcode: 8500
Onderverdeling van een land: Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie: Vrije Aardstraat

2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: 000 
Stad: Kortrijk
Postcode: 8500
Onderverdeling van een land: Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie: Vrije Aardstraat

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Beschrijving: [ Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Faillissement. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Corruptie. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Fraude. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Insolventie. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord) ] —
Beschrijving: [ Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord) ] —

5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Vrije Aardstraat: Riolerings- en wegeniswerken en omgevingsaanleg Bissegem Plage
Beschrijving: Vrije Aardstraat: Riolerings- en wegeniswerken en omgevingsaanleg Bissegem Plage
Interne identificatiecode: 2023/2845 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233120 Wegenbouwwerken
Aanvullende classificatie (cpv): 45233252 Wegdekwerkzaamheden voor straten
Aanvullende classificatie (cpv): 45233253 Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
Aanvullende classificatie (cpv): 45233251 Vernieuwen van wegdek
Aanvullende classificatie (cpv): 45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
Aanvullende classificatie (cpv): 45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres: 000 
Stad: Kortrijk
Postcode: 8500
Onderverdeling van een land: Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie: Vrije Aardstraat

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-02-05Z
Duur: 96 WORKING_DAY

5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:

Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De facturatie zal via PEPPOL aangeboden worden aan Kortrijk.Minimumeisen: Verklaring toe te voegen waaruit blijkt dat aan deze voorwaarde voldaan zal worden.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Criterium:

Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: drie referenties van correct uitgevoerde projecten van de laatste vijf jaar die naar omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn met het huidige dossier met de bijhorende attesten van goede uitvoeringMinimumeisen: een lijst met de gegevens van de contactpersonen van de drie referenties om te verifiëren
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Criterium:

Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: financiële draagkracht bewezen door indienen offerteMinimumeisen: Louter door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het kunnen uitvoeren van deze overheidsopdracht.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Criterium:

Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

Criterium:

Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: categorie C klasse 5 en categorie G3 klasse 1
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:

Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.11 Aanbestedingsstukken
Adres van de aanbestedingsstukken: [ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2845/I4/2023 ] —

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: [ Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) ] —
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-10-19Z 14:00:00Z
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 DAY

Informatie over de openbare opening:

Datum/tijd: 2023-10-19Z 14:00:00Z
Plaats: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

Voorwaarden van het contract:

Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Geen

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] —
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ stad Kortrijk ] —
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: [ stad Kortrijk ] —

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: stad Kortrijk
Registratienummer: BE 0207.494.678
Postadres: Grote Markt 54  
Stad: Kortrijk
Postcode: 8500
Land: België
Telefoon: +32 56278300
Rollen van deze organisatie:

Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:

TED eSender

8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33  
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: b006ce30-4e86-49fb-9ce8-c56ccd402f5a 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-18+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands 

11.2 Informatie over de bekendmaking