Technische Diensten Ku Leuven

Catégorie : Autres | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Technische Diensten Ku Leuven | W11003 - Restauratie exterieur in gebouw 172-01, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven Perceel 004: dakwerken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technische Diensten KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570, BE- 3001  Heverlee
Contactpersoon:  Aankoop
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454414

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Technische Diensten KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570, BE- 3001  Heverlee
Contactpersoon:  Heidi Pellens
Tel:   +32 16322796
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454414

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
W11003 – Restauratie exterieur in gebouw 172-01, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven Perceel 004: dakwerken  
Referentienummer:   KULeuven-W11003 – Perceel 004 – TD/94137-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45261000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
W11003 – Restauratie exterieur in gebouw 172-01, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven
Perceel 004: dakwerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Leuven
II.2.4. Beschrijving
W11003 – Restauratie exterieur in gebouw 172-01, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven   Perceel 004: dakwerken  
II.2.7. Looptijd
170   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Het volledige bestek, inclusief plannen, wordt gratis ter beschikking gesteld op www.kuleuven.be/overheidsopdrachten

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04