Technopolis Nv

Catégorie : Autres | Date de publication: 21/06/2022

DETAIL

Technopolis Nv | Onderhoud van groen van de site Technopolis: maaiwerken, verwijderen van onkruid, en algemene werken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technopolis nv
Postadres :  Technologielaan 1, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Natasha Dexters
Tel:   +32 472351442
E-mail:   natasha.dexters@technopolis.be
Internetadres(sen):   https://www.technopolis.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud van groen van de site Technopolis: maaiwerken, verwijderen van onkruid, en algemene werken  
Referentienummer:   2022-TP-0020
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Technopolis nv wenst, teneinde een doelmatig en volledig groenbeheer te garanderen met oog op duurzaamheid een partner te vinden voor het onderhoud van de groenzone en bijkomende werken voor groenonderhoud op de terreinen van Technopolis nv. Onder groenonderhoud wordt verstaan het hakken en wieden van de plantsoenen (hagen, heesters en vaste planten), het maaien van grasperken en tussen hagen en heesters, het onkruidvrij houden (op alternatieve wijzen vb branden, stomen, hete lucht,….) en proper houden van de verhardingen, het opruimen van zwerfvuil tussen de beplantingen, (verwijderen van bladeren, plantenresten, zwerfvuil,…) en het afboorden van de plantvlakken. Onder het onderhoud wordt ook verstaan het sporadisch ruimen van bladeren op gazon en tussen de beplantingen tijdens de periode van bladval en het verwijderen van groenafval (takken, bladeren,…). 
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Technopolis nv wenst, teneinde een doelmatig en volledig groenbeheer te garanderen met oog op duurzaamheid een partner te vinden voor het onderhoud van de groenzone en bijkomende werken voor groenonderhoud op de terreinen van Technopolis nv. Onder groenonderhoud wordt verstaan het hakken en wieden van de plantsoenen (hagen, heesters en vaste planten), het maaien van grasperken en tussen hagen en heesters, het onkruidvrij houden (op alternatieve wijzen vb branden, stomen, hete lucht,….) en proper houden van de verhardingen, het opruimen van zwerfvuil tussen de beplantingen, (verwijderen van bladeren, plantenresten, zwerfvuil,…) en het afboorden van de plantvlakken. Onder het onderhoud wordt ook verstaan het sporadisch ruimen van bladeren op gazon en tussen de beplantingen tijdens de periode van bladval en het verwijderen van groenafval (takken, bladeren,…).   
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht kan worden verlengd. De opdracht kan tweemaal verlengd worden voor een periode van telkens 12 maanden. De opdrachtnemer wordt schriftelijk per mail in kennis gesteld van de verlenging ten minste 60 kalenderdagen voor het einde van de oorspronkelijke periode, dan wel het einde van de eerste verlenging.   

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JADe uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-10  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 022349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-06-21

Scroll to Top