Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Catégorie : Autres | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | Raamovereenkomst voor de levering van filtermaterialen voor waterbehandeling
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres :  Stropstraat 1, BE- 9000  GENT
Contactpersoon:  Caroline Houquet
Tel:   +32 92425784
E-mail:   caroline.houquet@farys.be
Internetadres(sen):   www.farys.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471940

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van filtermaterialen voor waterbehandeling  
Referentienummer:   TMVW-PNT-000-22-A02-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  41000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige overeenkomst betreft een raamovereenkomst voor de levering van filtermaterialen voor waterbehandeling.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
PERCEEL 1 – Kaarsen- en zakkenfilters  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Leveren van kaarsen- en zakkenfilters  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
PERCEEL 2 – Membranen voor brakwater  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Leveren van membranen voor brakwater  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
PERCEEL 3 – Actief kool  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Leveren van actief kool  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
PERCEEL 4 – Kalksteen voor remineralisatie van drinkwater  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Leveren van kalksteen voor de remineralisatie van drinkwater  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
PERCEEL 5 – EDI Filterstacks  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Leveren van EDI Filterstacks  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-06  09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-03

Scroll to Top