Uz Leuven

Catégorie : Autres | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Uz Leuven | NAVIGATIESYSTEEM VOOR CHIRURGISCHE INGREPEN VOOR DE AFDELING ‘NEUS, KEEL EN OREN’
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  UZ Leuven
Postadres :  Herestraat 49, 3000 Leuven, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  Cel Overheidsopdrachten
E-mail:   paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen):   www.uzleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471970

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NAVIGATIESYSTEEM VOOR CHIRURGISCHE INGREPEN VOOR DE AFDELING ‘NEUS, KEEL EN OREN’  
Referentienummer:   UZ Leuven-P7550-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Middels huidige opdracht wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor de aankoop van een navigatiesysteem voor chirurgische ingrepen voor NKO (inclusief verbruiksgoederen en onderhoudscontract).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
Middels huidige opdracht wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor de aankoop van een navigatiesysteem voor chirurgische ingrepen voor NKO (inclusief verbruiksgoederen en onderhoudscontract).  
II.2.7. Looptijd
84   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-03  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Voor het afhalen van de opdrachtdocumenten :- Klik op de link in deze publicatie binnen afdeling (I.3)OF- stuur een mail naar paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-03

Scroll to Top