Vlaams Energiebedrijf

Catégorie : Autres | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Vlaams Energiebedrijf | Energieprestatiediensten Lokaal Bestuur Diest en Halen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaams EnergieBedrijf
Postadres :  Havenlaan 86C, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 478996402
E-mail:   an.lommez@veb.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsenergiebedrijf.eu  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=472109

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Energieprestatiediensten Lokaal Bestuur Diest en Halen  
Referentienummer:   VEB-EE_2022_PRJ0244-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71314200
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Met deze plaatsingsprocedure wenst het VEB als Aanbestedende Overheid voor de Opdrachtgever een ESCO (definitie in Bijlage 1) aan te duiden als Opdrachtnemer die de besparing op de energiefactuur van de Projectinfrastructuur garandeert door het verhogen van de efficiëntie en het uitvoeren van creatieve en kwaliteitsvolle maatregelen. Om dit te garanderen maakt het onderhoud van de kwaliteitsvolle maatregelen en geselecteerde technische installaties eveneens deel uit van de Opdracht.
De Opdrachtgever is aldus op zoek naar een methode om de energiefactuur van de Projectinfrastructuur te verminderen.
De financiële weerslag van de door de Opdrachtnemer geselecteerde maatregelen voor energiebesparing en de bijbehorende onderhoudsfactuur dient beperkt te zijn. De Opdrachtgever vereist dat de Opdrachtnemer het bestaande onderhoudsbudget voor technische installaties benadert; dit door een kostenbesparing te realiseren door een centralisatie van de bestaande onderhoudscontracten door te voeren. Door deze onderhoudscontracten te centraliseren kunnen de eventuele hogere onderhoudsvereisten en gerelateerde kosten gecompenseerd worden.
De te leveren prestaties bestaan minimaal uit:
• De reductie van het energieverbruik en de CO2-uitstoot door het: bestuderen, uitvoeren, indienstnemen, opvolgen en financieren van energiebesparende maatregelen, bestaande uit efficiënte en creatieve ingrepen en/of installaties, waarbij de kostenbesparing gegarandeerd wordt tijdens de volledige looptijd van het OEPC-contract; en
• Het uitvoeren van beheer, onderhoud en Totale Waarborg voor de installaties zoals ze zullen vermeld worden in het OEPC-contract; en;
• Het verbeteren of minstens behouden van het huidige comfortniveau voor de gebruikers van de Projectinfrastructuur; en
• Het voorzien en rapporteren van monitoring van de energieprestaties en het onderhoud; en
• Het uitvoeren van de Verplichte Maatregel:
o Uitfasering Stookplaats Stookolieketels
• Het voorzien van een Vereiste Optie voor de Totale Waarborg met reservefonds van Andere Elementen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Halen en Diest
II.2.4. Beschrijving
Met deze plaatsingsprocedure wenst het VEB als Aanbestedende Overheid voor de Opdrachtgever een ESCO (definitie in Bijlage 1) aan te duiden als Opdrachtnemer die de besparing op de energiefactuur van de Projectinfrastructuur garandeert door het verhogen van de efficiëntie en het uitvoeren van creatieve en kwaliteitsvolle maatregelen. Om dit te garanderen maakt het onderhoud van de kwaliteitsvolle maatregelen en geselecteerde technische installaties eveneens deel uit van de Opdracht.   De Opdrachtgever is aldus op zoek naar een methode om de energiefactuur van de Projectinfrastructuur te verminderen.   De financiële weerslag van de door de Opdrachtnemer geselecteerde maatregelen voor energiebesparing en de bijbehorende onderhoudsfactuur dient beperkt te zijn. De Opdrachtgever vereist dat de Opdrachtnemer het bestaande onderhoudsbudget voor technische installaties benadert; dit door een kostenbesparing te realiseren door een centralisatie van de bestaande onderhoudscontracten door te voeren. Door deze onderhoudscontracten te centraliseren kunnen de eventuele hogere onderhoudsvereisten en gerelateerde kosten gecompenseerd worden.  
II.2.7. Looptijd
144   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-08  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK EERSTE AANLEG,  BE- 1000  BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-03

Scroll to Top