Vlaamse Gemeenschapscommissie

Catégorie : Autres | Date de publication: 30/05/2023

DETAIL

Vlaamse Gemeenschapscommissie | Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de acquiring en technische bijstand voor betaalterminals in het bezit van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de occasionele aankoop en huur van betaalterminals
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres :  Emile Jacqmainlaan 135, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 25630380
E-mail:   aankoop@vgc.be
Internetadres(sen):   www.vgc.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484156

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de acquiring en technische bijstand voor betaalterminals in het bezit van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de occasionele aankoop en huur van betaalterminals  
Referentienummer:   VGC-2023/DFBA/Aankoop/MDC/11-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het aanstellen van een leverancier voor:
– het voorzien van technische bijstand, achterliggende software en rapportering (acquiring) voor betaalterminals die in het bezit zijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
– het leveren van betaalterminals (occasioneel) en het voorzien van technische bijstand, achterliggende software en rapportering (acquiring) voor deze betaalterminals;
– de occasionele huur van mobiele betaalterminals.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Aanstellen leverancier voor acquiring en occasionele huur betaalterminals  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-27  13:40
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE- 1000  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State,  BE- 1000  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31