Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Catégorie : Autres | Date de publication: 26/03/2023

DETAIL

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn | Leveren van een depannagevrachtwagen met een spoorbaansysteem voor Gentbrugge en een bovenleiding wagen met spoorbaansysteem en telescopisch platform voor Oostende inclusief tien jaar onderhoud
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres :  Motstraat 20, BE- 2800  Mechelen
E-mail:   inkoop@delijn.be
Internetadres(sen):   www.delijn.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=477148

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van een depannagevrachtwagen met een spoorbaansysteem voor Gentbrugge en een bovenleiding wagen met spoorbaansysteem en telescopisch platform voor Oostende inclusief tien jaar onderhoud  
Referentienummer:   TECH-PR-2022-051-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34620000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Leveren van een depannagevrachtwagen met een spoorbaansysteem voor Gentbrugge en een bovenleiding wagen met spoorbaansysteem en telescopisch platform voor Oostende inclusief tien jaar onderhoud, een raamovereenkomst voor tien jaar
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Leveren van een depannagevrachtwagen met een spoorbaansysteem voor Gentbrugge en een bovenleiding wagen met spoorbaansysteem en telescopisch platform voor Oostende inclusief tien jaar onderhoud, een raamovereenkomst voor tien jaar  
II.2.7. Looptijd
120   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bijgevoegde selectieleidraad

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijgevoegde selectieleidraad

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijgevoegde selectieleidraad

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-25  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de aanvraag tot deelneming / kandidaatstelling dient te gebeuren op de volgende wijze: Elektronisch via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de Wet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan via E-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top