Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Catégorie : Autres | Date de publication: 26/03/2023

DETAIL

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn | Levering dieselbrandstof, hvo diesel en huisbrandolie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres :  Motstraat 20, BE- 2800  Mechelen
E-mail:   inkoop@delijn.be
Internetadres(sen):   www.delijn.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=477150

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering dieselbrandstof, hvo diesel en huisbrandolie  
Referentienummer:   TECH-PR-2023-011-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  09100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Levering dieselbrandstof, hvo diesel en huisbrandolie, een raamovereenkomst voor vier jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Levering dieselbrandstof, hvo diesel en huisbrandolie, een raamovereenkomst voor vier jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
tweemaal verlengbaar met één jaar  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bijgevoegde selectieleidraad

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijgevoegde selectieleidraad

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijgevoegde selectieleidraad

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-25  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de aanvraag tot deelneming / kandidaatstelling dient te gebeuren op de volgende wijze: Elektronisch via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de Wet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan via E-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top