VVM DE LIJN

Catégorie : Autres | Date de publication: 06/06/2019

DETAIL

VVM DE LIJN | Project 'Spartacus' Fase 1 - Tram Maastricht - Hasselt - oproep kandidaatstellingen N° 517234
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VVM De Lijn
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Dirk Joris
Tel: +32 15408644
E-mail: dirk.joris@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343210

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project ‘Spartacus’ Fase 1 – Tram Maastricht – Hasselt – oproep kandidaatstellingen 
Referentienummer: TECH-PG0637-80110C-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234126
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Realiseren van een tramlijn tussen Hasselt en Maastricht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Hasselt – Maastricht
II.2.4. Beschrijving
Het project dat wordt toegewezen, omvat: – het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het langdurig onderhoud gedurende 25 jaar (Maintain) van infrastructuur van openbaar vervoer in Vlaanderen (inclusief Stelplaatsen) (samen “DBFM” genoemd). – het ontwerp (Engineering) en de bouw (Build) van de onderdelen van de infrastructuur buiten configuratie op Vlaams grondgebied (samen “EB” genoemd). – het ontwerp (Design), de bouw (Build) en het langdurig onderhoud gedurende 25 jaar (Maintain) van de infrastructuur van openbaar vervoer op Nederlands grondgebied (samen “DBM” genoemd). 
II.2.7. Looptijd
336 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Ophalen selectieleidraad: klik op link vermeld bij adres kopersprofiel pagina 1 van deze aankondiging.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-06

Scroll to Top