Vvm De Lijn – Marketing & Mobiliteit

Catégorie : Autres | Date de publication: 26/03/2023

DETAIL

Vvm De Lijn – Marketing & Mobiliteit | Uitrusting van voertuigen met telcamera's
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VVM De Lijn – Marketing & Mobiliteit
Postadres :  Motstraat 20, BE- 2800  Mechelen
E-mail:   luc.vanoverveldt.ext@delijn.be
Internetadres(sen):   www.delijn.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=477076

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitrusting van voertuigen met telcamera’s  
Referentienummer:   Mar&Com-PG1958 101555+101556+101557-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38651000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit 3 percelen
Perceel 01: Raamovereenkomst voor de aankoop van switches.
Perceel 02: Raamovereenkomst voor de aankoop van telcamera’s.
Perceel 03: Raamovereenkomst voor de installatie van de telcamera oplossing op de voertuigen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   01

II.2.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aankoop van switches  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de aankoop van switches  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie selectieleidraad  

Lot   02

II.2.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aankoop van telcamera’s  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de aankoop van telcamera’s  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie selectieleidraad  

Lot   03

II.2.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de installatie van de telcamera oplossing op de voertuigen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de installatie van de telcamera oplossing op de voertuigen.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie selectieleidraad  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-25  08:05
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
zie selectieleidraad

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24