Vzw College Van De Paters Jozefiten

Catégorie : Autres | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Vzw College Van De Paters Jozefiten | Middenspanningscabine, data-netwerk, riolering
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw College van de Paters Jozefiten
Postadres :  Brusselsesteenweg 459, BE- 9090  Melle
Contactpersoon:  Peter De Schepper
Tel:   +32 92521109
E-mail:   algemenediensten@collegemelle.be
Internetadres(sen):   www.collegemelle.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=472136

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
middenspanningscabine, data-netwerk, riolering  
Referentienummer:   College Melle-V.26888-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45310000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
installatie van een middenspanningscabine, aanleggen van een data-netwerk, rioleringswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
installatie datakabel + wifi-netwerk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Melle
II.2.4. Beschrijving
installatie van glasvezelkabel in voorziene wachtbuis en bovengronds, installatie van wifi-netwerk  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-08-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
installatie middenspanningscabine  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Melle
II.2.4. Beschrijving
installatie van een middenspanningscabine  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-04-02
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-05-01
Verlenging mogelijk:   JA
zie rubriek I.7.1 planning in bestek  

Lot   3

II.2.1. Benaming
rioleringswerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Melle
II.2.4. Beschrijving
aansluiten van nieuwbouw op bestaande rioleringsnetwerk  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-04-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-08-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-02  13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-06

Scroll to Top