vzw Sint-Franciscusscholen

Catégorie : Autres | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

vzw Sint-Franciscusscholen | Gevelrenovatie en heraanleg van inkompatio N° 510381
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Sint-Franciscusscholen
Postadres: parkstraat nr.2,BE-9620 Zottegem
Contactpersoon: E.Z. Beatrijs – Mevr. Julia Beerens
Tel: +32 93600720
E-mail: beatrijs.beerens@belgacom.net
Internetadres(sen): http://www.vbhoutembavegem.be/nl/sint-lievensinstituut https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338362

I.3. Communicatie

Officiële benaming: AiT Architecten bvba
Postadres: Oombergenstraat 2,BE-9620 Zottegem
Contactpersoon: Veerle Beerens
Tel: +32 93609025
E-mail: veerle@aitarchitecten.be
Internetadres(sen): http://www.aitarchitecten.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338362

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gevelrenovatie en heraanleg van inkompatio 
Referentienummer: vzw Sint-Franciscusscholen-020_G_18_enig perceel_V.25940/VBS Sint-Lievensinstituut-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
– vervangen buitenschrijnwerk
– gevelreiniging & schilderwerken
– heraanleggen inkompatio
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Lievens-Houtem
II.2.4. Beschrijving
Gevelrenovatie en heraanleg inkompatio  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-10-09
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
categorie D klasse 1

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-07 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
cfr art 64 van de wet op overheidsopdrachten van 17/06/2016 worden door de aanbestedende overheid de opdrachtdocumenten elektronisch en kosteloos ter beschikking gesteld. Deze documenten worden digitaal overgemaakt mits aanvraag per mail : veerle@aitarchitecten.be. Van alle plannen kan een papieren versie bekomen worden tegen de kostprijs van 136,00 euro incl. BTW. De bestelling dient voorafgaand per mail met vermelding van naam, adres en BTW nr te worden opgevraagd bij de ontwerper. Het dossier wordt toegestuurd na storting van voornoemde kostprijs tot uiterlijk 10 dagen voor de aanbesteding. De aanbesteder vestigt er de bijzondere aandacht op dat offertes niet met elektronische middelen kunnen worden ingediend. Indien toch offertes elektronisch worden ingediend zullen deze als niet – bestaande beschouwd worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]