Vzw Stijn

Catégorie : Autres | Date de publication: 01/08/2022

DETAIL

Vzw Stijn | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Schoonmaakproducten en - materiaal
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vzw Stijn
Postadres :  Breugelweg 200, BE- 3900  Pelt
Contactpersoon:  Mevrouw Ann Bergmans
Tel:   +32 11805896
E-mail:   aankoop@cc.stijn.be
Internetadres(sen):   www.stijn.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Schoonmaakproducten en – materiaal  
Referentienummer:   IV/2020/118
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39800000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Schoonmaakproducten algemeen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE225
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
30   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Schoonmaakproducten keuken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE225
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
30   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Vuilniszakken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE225
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
30   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Verbruiksmaterialen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE225
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
30   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Schoonmaakmaterialen en toebehoren  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE225
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
30   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring waaruit blijkt dat de omzet per perceel de volgende bedragen haalt:Perceel 1: 30.000,00 euroPerceel 2: 25.000,00 euroPerceel 3: 15.000,00 euroPerceel 4: 25.000,00 euroPerceel 5: 30.000,00 euro
Eventuele minimumeisen:
1. Zie bovenstaande

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1, perceel 3, perceel 4, perceel 5: Voor percelen 1, 3, 4 en 5 moet de kandidaat een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht in de sector van gehandicapten- of ouderenzorg bezorgen.De lijsten moeten minstens 5 relevante unieke contracten vermelden. Per uniek contract moet er volgende informatie worden gegeven:-een omschrijving van de leveringen;-een omschrijving van de bijkomende dienstverlening (zoals opleiding, opvolging, ondersteuning bij problemen, …);-de omvang van het contract, zowel wat betreft omzet als wat betreft het aantal beleverde locaties; -een contactpersoon van de klant. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.2. Enkel voor perceel 2: Voor perceel 2 moet de kandidaat een bewijs van leveringen aan horeca-gelegenheden bezorgen. De lijsten moeten minstens 5 relevante unieke contracten vermelden. Per uniek contract moet er volgende informatie worden gegeven:-een omschrijving van de leveringen;-een omschrijving van de bijkomende dienstverlening (zoals opleiding, opvolging, ondersteuning bij problemen, …);-de omvang van het contract, zowel wat betreft omzet als wat betreft het aantal beleverde locaties; -een contactpersoon van de klant. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:
1. Zie bovenstaande
2. zie bovenstaande

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-15  10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-09-30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Parklaan 25,  BE- 3500  Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Stijn vzw
Breugelweg 200,  BE- 3900  Overpelt
Tel:   +32 11805896
E-mail:   aankoop@cc.stijn.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02