Marché Public

Water-Link

Catégorie : Autres | Date de publication: 12/01/2020

DETAIL

Water-Link | RENOVATIE COLLECTOR N° 500934
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: water-link
Postadres: Mechelsesteenweg 66,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Yannick Demarbaix
Tel: +47 6608651
E-mail: yannick.demarbaix@water-link.be
Internetadres(sen): www.water-link.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363836

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RENOVATIE COLLECTOR 
Referentienummer: water-link-DOM-224/18/001-A-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken, vervat in onderhavige aanneming, hebben tot doel de drinkwaternetwerken van water-link en Pidpa te verbinden via de bestaande collector. In hoofdlijnen bestaan de werken uit:
– het af- en aankoppelen van de leiding op verschillende knooppunten volgens ontwerpen die voorzien worden door de opdrachtgever, inclusief opbraak en heraanleg wegenis, opstellen van werfinrichting, signalisatie, en dergelijke
– het fysisch scheiden van de twee collectorleidingen door het uithalen van de bypassen in de bypasskamers en het afdichten van de ontstane leidinguiteinden met blindflenzen
– het reinigen van de leidingen met inbegrip van verwijdering van de loshangende delen van de bestaande epoxylaag, inclusief het afvoeren van de reststoffen en het reinigingswater
– het herstellen van structurele beschadigingen en lekken
– het ontruimen van 2 bypasskamers en het vervolgens plaatsen van meetstraten voor debietmeting en debietregeling volgens de ontwerpen van de opdrachtgever
– het vervangen, renoveren of aanpassen van de assets (afsluiters, mangaten, ontluchtingen, elektrische binneninstallaties, lenspompen, verlichting, ladders) in de bypasskamers, toegangskamers en ventielkamers
– het uitvoeren van drukproeven en lekdetectie op de gerenoveerde leiding
– het vullen en het mee in dienst stellen van de leiding
– het nakomen van de verplichtingen gekoppeld aan de waarborgtermijn van 2 jaar na voorlopige oplevering van de werken
– het verzorgen van de communicatie met de opdrachtgever en derde partijen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
PERCEEL 1: HERAANLEG KNOOPPUNTEN, LEIDING- EN KAMERRENOVATIE 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Broechem – Oelegem
II.2.4. Beschrijving
Perceel 1 : 1. Heraanleg van het knooppunt Keerbaan, zijnde het afkoppelen van de bestaande DN900 van het ruwwaternetwerk en het aankoppelen aan het drinkwaternetwerk volgens het ontwerp van de opdrachtgever. De plaatsing van geautomatiseerde afsluiters volgens het ontwerp om de schakeling tussen verschillende werkingsscenario’s mogelijk te maken. 2. Heraanleg van het knooppunt ter hoogte van het spaarbekken te Broechem, zijnde het afkoppelen van de bestaande DN900 van het ruwwaternetwerk en het aankoppelen aan de bestaande DN900, die momenteel onbenut is, volgens het ontwerp van de opdrachtgever 3. Het bedrijfsklaar maken van de bypasskamers, de toegangskamers en de ventielkamers, deels volgens de ontwerpen van de opdrachtgever en deels volgens vastgelegde acties op bestaande assets 4. Het bedrijfsklaar maken van de bestaande leiding DN900 tussen het knooppunt ter hoogte van de Keerbaan en het knooppunt aan het drinkwaternet van Pidpa, zijnde de reiniging, de herstelling van defecten en het uitvoeren van druktesten 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
PERCEEL 2: HERINRICHTING BYPASSKAMERS BP13 EN BP15 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Broechem – Oelegem
II.2.4. Beschrijving
Het renoveren van bypasskamers BP13 en BP15 en het installeren van meetstraten voor debietmeting en debietregeling in bypasskamers BP13 en BP15 volgens het ontwerp van de opdrachtgever 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top