Marché Public

Westtoer apb

Catégorie : Autres | Date de publication: 21/12/2019

DETAIL

Westtoer apb | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor 4 jaar + 4 x 1 jaar verlengbaar voor de strategische uitbouw van Drupal Toepassingen bij Westtoer (2020-2028) N° 540711
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Westtoer apb
Postadres: Koning Albert I laan 120,BE-8200 Sint-Michiels
Contactpersoon: De heer Luc Abbeloos
Tel: +32 50305512
E-mail: luc.abbeloos@westtoer.be
Internetadres(sen): www.westtoer.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Raamovereenkomst voor 4 jaar + 4 x 1 jaar verlengbaar voor de strategische uitbouw van Drupal Toepassingen bij Westtoer (2020-2028) 
Referentienummer: 2019/329
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72212200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Westtoer apb, Koning Albert I laan 120 te 8200 Sint-Michiels
II.2.4. Beschrijving
OPDRACHT Voor de online aanwezigheid van Westtoer is enkele jaren geleden strategisch gekozen voor Drupal. Op basis van dat platform, inclusief custom development, zijn verschillende projecten afgeleverd. Veruit het grootste project is de Drupal 7 multisite (onder meer de domeinen www.westtoer.be, www.dekust.be, www.brugseommeland.be, www.toerisme-leiestreek.be, www.toerismewesthoek.be en www.flandersfields.be. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere toepassingen zoals een webshop, monitor (bevragingstool gebruikt door onze afdeling kennisontwikkeling) en open drupal modules zoals UiTiD of MediaBank Plugin. Met dit raamcontract willen we in eerste instantie onze websites vernieuwen en tijdelijk andere systemen verder onderhouden tot we ook deze vervangen. WIE IS WESTTOER Westtoer is het autonoom provinciebedrijf (apb) voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Westtoer heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. Westtoer heeft als taak om het toeristisch-recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren: – we ondersteunen het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector. We trekken koopkracht van buiten de regio aan met aantrekkelijke toeristische producten en door West-Vlaanderen te promoten op relevante markten – we ondersteunen de bovenlokale recreatie in West-Vlaanderen. We ontwikkelen attractieve, marktconforme producten en we communiceren hierover naar de West-Vlaamse bevolking en de toeristen die West-Vlaanderen bezoeken. Westtoer wil als provinciebedrijf een meerwaarde creëren voor: – de Provincie West-Vlaanderen – de West-Vlaamse gemeenten – de ondernemers in de West-Vlaamse toeristische sector – de gebruikers van de toeristische en recreatieve producten. VISIE OP NIEUWE WEBSITES  In aanloop naar deze opdracht, werd een denkoefening gehouden met als vraag: wat willen we met onze online communicatie bereiken? In de selectieleidraad wordt de uitkomst van deze denkoefening samen gevat. TECHNISCHE INSTEEK Voor onze Drupal toepassingen willen we in het algemeen volgende doelen nastreven: – Hanteren van best-practices in beheer en ontwikkeling van project, code, configuratie en data. – In lijn blijven met wat zich de komende jaren aanbiedt aan relevante ontwikkelingen op het vlak van:   > techniek (bv. nieuwe versies of ontwikkelingen: ajax, Drupal, php frameworks, html, . )  > functionele verwachtingen – Een absoluut gebruiks-gemak voor de eindgebruiker (onder meer snel laden van pagina’s, intuïtieve navigatie,.) en een maximale gebruiks-efficiëntie voor onze eigen werknemers – Een ver doorgedreven traceerbaarheid van gebruikers via on-line statistische tools (Google Analytics) – Een maximale bedrijfszekerheid en voorspelbaarheid van de uitgerolde projecten. In de selectiedraad wordt de opdracht uitgebreid toegelicht. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-02
Einde (dd/mm/jjjj): 2028-06-01
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring waarin de inschrijver aangeeft en specificeert dat inhoudelijke gelijkaardige projecten, in het domein van Drupal, samen hebben geleid tot een minimale omzet in het afgelopen boekjaar.
Eventuele minimumeisen:
1. Inhoudelijk gelijkaardige projecten, in het domein van Drupal die samen geleid hebben tot een omzet van minstens 0,5 miljoen euro (inclusief BTW) in het afgelopen boekjaar.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Opsomming van minimaal 2 gelijkaardige / relevante projecten die in de afgelopen 3 jaar gerealiseerd werden (met attest van goede uitvoering). Gelieve duidelijk te vermelden welk doel beoogd werd, hoe het project aangepakt werd, hoe het bereiken van de doelen geëvalueerd wordt, welke de resultaten zijn, orde van grootte budget,.2. Aanwezige competenties binnen het bedrijf – waarin minimaal volgende competenties aanwezig zijn: design (grafisch en logische flow), technische kennis (CMS / PHP, CSS / HTML / Javascript, Deploy / Hosting / Letsincrypt, API-integratie, SEO), Project Management en Data-analyse (profilering bezoekers, machine-learning, recommendations).

Eventuele minimumeisen:
1. Opsomming van minimaal 2 gelijkaardige / relevante projecten die in de afgelopen 3 jaar gerealiseerd werden (met attest van goede uitvoering).
2. Aanwezige competenties binnen het bedrijf – waarin minimaal volgende competenties aanwezig zijn: design (grafisch en logische flow), technische kennis (CMS / PHP, CSS / HTML / Javascript, Deploy / Hosting / Letsincrypt, API-integratie, SEO), Project Management en Data-analyse (profilering bezoekers, machine-learning, recommendations).

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-28 10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-02-12
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: 08/01/2020 om 10.00De kandidaat wordt verwacht op een infosessie op woensdag 8 januari 2020 om 10u bij Westtoer. Enkel kandidaten die aanwezig waren op deze infosessie komen in aanmerking voor selectie. Tijdens de infosessie wordt de opdracht toegelicht en kunnen vragen gesteld worden.De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-19

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top