Woonveer Klein-brabant Cvba

Catégorie : Autres | Date de publication: 26/07/2022

DETAIL

Woonveer Klein-brabant Cvba | Aanstellen van een ontwerpteam voor de vervangbouw van 28 woningen in de Bloemenlaan en J.Hallezlaan te Sint-Amands
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Woonveer Klein-Brabant cvba
Postadres :  Palingstraat 48_101, BE- 2870  Puurs
Contactpersoon:  Eva Van den Bergh
Tel:   +32 37400020
E-mail:   projecten@woonveer.be
Internetadres(sen):   http://www.woonveer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453887

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aanstellen van een ontwerpteam voor de vervangbouw van 28 woningen in de Bloemenlaan en J.Hallezlaan te Sint-Amands  
Referentienummer:   Eigen Woning cvba-2020.10_VB Bloemenlaan-J.Hallezlaan-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
aanstellen van een ontwerpteam voor de vervangbouw van 28 woningen in de Bloemenlaan en J.Hallezlaan te Sint-Amands
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Puurs-Sint-Amands
II.2.4. Beschrijving
aanstellen van een ontwerpteam voor de vervangbouw van 28 woningen in de Bloemenlaan en J.Hallezlaan te Sint-Amands  
II.2.7. Looptijd
72   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-20  13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Mechelen
Voochtstraat 7,  BE- 2800  Mechelen
Tel:   +32 15288358

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Mechelen
Voochtstraat 7,  BE- 2800  Mechelen
Tel:   +32 15288358

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Mechelen
Voochtstraat 7,  BE- 2800  Mechelen
Tel:   +32 15288358

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27