Marché Public

AGB Stadsontwikkeling Hasselt

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 06/12/2019

DETAIL

AGB Stadsontwikkeling Hasselt | UITBATING VAN DE ONDERGRONDSE PARKING 'BLAUWE BOULEVARD' N° 539012
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AGB Stadsontwikkeling Hasselt
Postadres: Limburgplein 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Anouck Klingeleers
Tel: +32 11239394
E-mail: anouck.klingeleers@hasselt.be
Internetadres(sen): www.hasselt.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
UITBATING VAN DE ONDERGRONDSE PARKING ‘BLAUWE BOULEVARD’ 
Referentienummer: 2019-4625
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98351100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In document “AGB Parking BB exploitatie terechtwijzigingen en verduidelijkingen DEF.pdf” staat alle nodige informatie betreffende deze terechtwijzing.

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top