Marché Public

AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 19/02/2020

DETAIL

AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF | 2020/HFB/OP/63382 - Renovatie van de bestaande zoutloods + realisatie nieuwe overkapping zoutstrooiers - Site Agentschap Wegen en Verkeer te Vilvoorde. N° 505738
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365672 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365672

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2020/HFB/OP/63382 – Renovatie van de bestaande zoutloods + realisatie nieuwe overkapping zoutstrooiers – Site Agentschap Wegen en Verkeer te Vilvoorde. 
Referentienummer: HFB-2020/HFB/OP/63382-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
2020/HFB/OP/63382 – Renovatie van de bestaande zoutloods
+ realisatie nieuwe overkapping zoutstrooiers
– Site Agentschap Wegen en Verkeer te Vilvoorde.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-20

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In bijlage zijn 3 documenten toegevoegd, betreffende aanvullingen/aanpassingen 2 regenwaterputten + voorzieningen en technische bepalingen bestek.

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top