Agentschap Facilitair Bedrijf

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2022/HFB/MPMO/96984 – Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten - Vlaamse overheid.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres :  Havenlaan 88 bus 60, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Team Plaatsing en rapportering
E-mail:   aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456230  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456230

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2022/HFB/MPMO/96984 – Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten – Vlaamse overheid.  
Referentienummer:   HFB-2022/HFB/MPMO/96984-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  64200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
2022/HFB/MPMO/96984 – Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten – Vlaamse overheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-26
Plaatselijke tijd:   09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-26
Plaatselijke tijd:   10:45

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]