Agentschap Facilitair Bedrijf

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2022/HFB/OP/98157 - Werken voor de aanleg van een parking - fase 1
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres :  Havenlaan 88 bus 60, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Team Plaatsing en rapportering
E-mail:   aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458056  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458056

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2022/HFB/OP/98157 – Werken voor de aanleg van een parking – fase 1  
Referentienummer:   HFB-2022/HFB/OP/98157-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht handelt over de aanleg van een nieuwe PARKing voor wagens, moto’s en bussen in ongewapende cementbetonverharding en halfverharding. Het is een groene PARKing met een grote luifelconstructie. De PARKing werd ontworpen met de nodige aandacht voor duurzaamheid, integrale toegankelijkheid. De groene PARKing vormt een eerste beleving in een bezoek aan de Plantentuin.
Geïnteresseerd in onze andere aanbestedingen?
Bezoek onze website www.vlaanderen.be/bouwprojecten en schrijf je in op onze nieuwsbrief.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuw bestand opgeladen: “98157_doc_REC2.pdf”.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]