Agentschap Facilitair Bedrijf

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 22/09/2022

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2022/HFB/MPMO/102572 - Technische adviesdiensten aan en ondersteuning van het Bestuur in het kader van het behalen van het ISO45001 certificaat en het behouden en uitbreiden van het ISO 14001 en ISO50001 certificaat.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres :  Havenlaan 88 bus 60, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Team Plaatsing en rapportering
E-mail:   aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455886  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455886

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2022/HFB/MPMO/102572 – Technische adviesdiensten aan en ondersteuning van het Bestuur in het kader van het behalen van het ISO45001 certificaat en het behouden en uitbreiden van het ISO 14001 en ISO50001 certificaat.  
Referentienummer:   HFB-2022/HFB/MPMO/102572-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79410000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit betreft dienstverlening teneinde voor de hoofdgebouwen van het patrimonium van de Opdrachtgever de nodige ondersteuning te voorzien voor het behoud van de bestaande ISO14001 en ISO50001 certificaten en de scope uit te breiden naar een aantal andere gebouwen, alsook de nodige expertise in te zetten om het ISO45001 certificaat te behalen voor de betreffende gebouwen.Geïnteresseerd in onze andere aanbestedingen?
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-20

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomend document opgeladen: presentatie infovergadering.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]