Agentschap Overheidspersoneel

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

Agentschap Overheidspersoneel | Raamovereenkomst voor het ondersteunen van in-, door- en uitstroom van personeelsleden van de Vlaamse overheid: assessment en development centers
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Overheidspersoneel
Postadres :  Havenlaan 88, BE- 1000  Brussel
E-mail:   ine.vanherck@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.vlaanderen.be/personeelsbeleid  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456858

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het ondersteunen van in-, door- en uitstroom van personeelsleden van de Vlaamse overheid: assessment en development centers  
Referentienummer:   AGO-2022013-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79600000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het ondersteunen van in-, door- en uitstroom van personeelsleden van de Vlaamse overheid: instrumenten. In het bijzonder wordt hieronder begrepen het uitvoeren van selectieprocedures met assessment centers en development centers.
CPV-code: 79600000 – Rekruteringsdiensten
Voor een verdere beschrijving van de opdracht, zie hoofdstuk III. Technische voorschriften van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vraag en antwoord bij het bestek.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]