Agentschap Voor Natuur En Bos

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 26/07/2022

DETAIL

Agentschap Voor Natuur En Bos | Raamovereenkomst voor het opmaken van oriënterende bodemonderzoeken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Havenlaan 88 bus 75 , BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Jurgen Van der Cruijssen
Tel:   +32 471682228
E-mail:   jurgen.vandercruijssen@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.natuurenbos.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453004

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het opmaken van oriënterende bodemonderzoeken  
Referentienummer:   PD VLB-ANB-TB-TOW-2022-114 -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71351500
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het opmaken van oriënterende bodemonderzoeken.
Meer info zie bestek en bijlagen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbestedende overheid publiceert door middel van dit erratum een nieuwe versie van het bestek waarin aanpassingen werden aangebracht m.b.t. de selectiecriteria. De aangepaste passages werden in rode tekst toegevoegd in het bestek. Deze nieuwe versie van het bestek vervangt de voorgaande.
De inschrijvers worden geacht rekening te houden met deze aanpassingen bij het opmaken en indienen van hun offerte.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]